Pekinde Türkmen-hytaý syýahatçylyk maslahaty geçirildi

2-nji fewralda Pekinde syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-hytaý maslahaty geçirildi

Pekinde Türkmen-hytaý syýahatçylyk maslahaty geçirildi

Ol ýurdumyzyň HHR-däki ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti, “Şuangsýun” we “Beýçen” hytaý kompaniýalary bilen bilelikde guraldy.

Duşuşyk döwlet düzümleriniň wekillerini, işewürleri, syýahatçylyk ulgamynda ýöriteleşen marketologlary, bilermenleri, awiadaşaýjylary, şeýle hem Hytaýyň habar beriş serişdeleriniň wekillerini ýygnady. Çärä gatnaşmak üçin Pekine Türkmenistanyň esasy syýahatçylyk kärhanalarynyň, myhmanhanalar hojalyk edarasynyň ýolbaşçylarynyň wekiliýeti bardy.

Forumy geçirmegiň baş maksady syýahatçylyk ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga we ösdürmäge ýardam etmek, bu ugurda iki ýurduň döwlet dolandyryş edaralarynyň, işewür bileleşikleriniň, syýahatçylyk edaralarynyň arasynda yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak, Hytaýda Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini wagyz etmek we ilerletmek boldy.

Türkmenistanyň HHR-däki ilçisi Ç.Rüstemowa gutlag sözünde syýahatçylyk gatnaşyklarynyň pudaklaýyn sergilere we kongreslere gatnaşmak, wekiliýetleri alyşmak, bilelikdäki çäreleri geçirmek hem-de maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak ýaly esasy gurallary barada aýtdy.

Ara alyp maslahatlaşmalaryň dowamynda Türkmenistanyň we Hytaýyň syýahatçylyk pudagynyň wekilleri HHR-niň ýaşaýjylarynyň gyzyklanmalaryny we arzuw-isleglerini nazara almak bilen, olar üçin ýörite syýahatçylyk bukjalaryny işläp taýýarlamak, türkmen syýahatçylyk önümlerini Hytaýyň bazaryna çykarmak üçin mahabat-habarlary taýýarlamak ýaly meseleler boýunça pikir alyşdylar.

Forumyň çäklerinde ähmiýetli waka – Türkmenistanyň “Ýüpek ýoly” diýen wiza hyzmatlar merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Ol hytaýly syýahatçylara we kompaniýalaryna maslahat bermek, resminamalary ýygnamak, işlemek hem-de ýurdumyza giriş wizasyny almak üçin türkmen syýahatçylyk operatorlaryna ibermek görnüşinde wiza goldawyny bermek boýunça hyzmatlary ýerine ýetirer.

Şeýle hem türkmen tarapyndan sergi guralyp, onda bu ýere gelenlere biziň ýurdumyza syýahatçylyk etmek mowzugyna bagyşlanan maglumatlar, sowgatlyk we mahabat önümleri hödürlenildi.

Forumyň jemleri boýunça Türkmenistanyň we Hytaýy arasynda özara bähbitli syýahatçylyk işewürligini has-da giňeltmäge gönükdirilen şertnamalara we ylalaşyklara gol çekildi. Resminamalar bu ulgamda, şol sanda iki ýurduň çäklerinde dürli syýahatçylyk çärelerini geçirmek, maýa goýmak, pudak üçin işgärleri taýýarlamak we maglumat alyşmak babatda ugurlary gurşap aldy. (TDH)Degişli Habarlar