Türkiyede 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy giňden bellenilip geçilýär

19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy ýurduň ähli ýerinde bellenilip geçilýär

1988429
Türkiyede 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy giňden bellenilip geçilýär

Ýaşlar we Sport ministri Mehmet Muharrem Kasapogly, 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy mynasybetli geçirilýän çäreleriň çäginde ýanyndaky wekiliýet bilen bilelikde paýtagt Ankara şäherindäki Türkiye Respublikasynyň esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürkiň mawzoleýini zyýarat etdi. 

Ýaşlar we Sport ministri Mehmet Muharrem Kasapoglynyň ýolbaşçylyk etmegindäki ýurduň 81 welaýatyndan we DKTR bilen Azerbaýjadan gelen ýaş wekiller bilen türgenler we ministrligiň işgärleri Arslanly Ýoldan ýöräp, Atatürkiň mawzoleýine bardylar. 

Ýaşlar we Sport ministri Mehmet Muharrem Kasapoglynyň mawzoleýe gül desselerini goýmagyndan soň, hormatly dymyşlyk edildi we Milli sena ýerine ýetirildi. 

Milli Ant binasyna geçen ministr Kasapogly ol ýerde Anytkabiriň ýörite depderine gol çekdi. 

Ýaşlar we Sport ministri Mehmet Muharrem Kasapogly Anytkabiriň ýörite depderine şulary ýazdy: "Eziz Atatürk 104 ýyl ozal basyp alyşlyga sezewar galan watanyň topraklaryny goramak üçin Samsuna gadam basmagyňyz ýurdumyz we milletimiz üçin öwrülişik nokady boldy. Çanakgala söweşlerinde tutaşan azatyk ody, Samsuna 1919-njy ýylyň 19-njy maýynda gadam basan bir bölek harbylaryň güýji bilen ýaýrady, güýçlendi. Siziň belläp geçen häzirki zaman medeniýetler maksadynyň çäginde ähli ugurlarda bolşy ýaly, sport ugrunda hem halkara ýaryşlarda ençeme üstünlik gazandyk. Respublikamyzyň 100-nji ýylynda türgenlerimiziň uly tagallalary bilen gazanylan şol üstünlikler, Asyryň betbagtçylygyny başyndan geçirýän milletimiz üçin uly umyt çeşmesidir. Şu düşünjeler bilen eziz mileltimizi 19-njy maý Atatürki hatyralama, Ýaşlar we Sport baýramy bilen gutlaýaryn. Siziň Alyhezretiňizi we gahryman egindeşleriňizi rähmet we hormat bilen hatyralap geçýärin. Ýatan ýeriňiz gutly bolsun" diýip belledi. Degişli Habarlar