Mikotakisiň Diskurslary Sebitiň Ykbalyny Kesitlemek Üçin Ýeterlik Däl

Prezident R.T.Erdogan Gresiýanyň Premýer-ministri Kirýakos Mikotakisiň diskurslarynyň sebitiň ykbalyny kesgitlemek üçin ýeterlik däldigini aýtdy.

1935846
Mikotakisiň Diskurslary Sebitiň Ykbalyny Kesitlemek Üçin Ýeterlik Däl

Stambulda juma namazyndan soň žurnalistlere beýanat beren Prezident Erdogan, Gresiýanyň soňky döwürdäki başlangyçlary hakynda; “Adalary ýaraglandyrmak arkaly hem Lozanna hem beýleki ylalaşyklar ters hereket edýärler. Mikotakisiň bu diskurslary, esasanda sebitiň ykbalyny kesgitlemek üçin ýeterlik däl” diýdi.

Şwesiýanyň Dawos şäherçesinde guralan Bütindünýä ykdysadyýet forumynyň çäginde interwýu beren Kirýakos Mikotakis Türkiýe bilen Gresiýanyň arasynda soňky üç ýylda eneçeme dartgynlygyň başdan geçirilendigini, meseleleriň çözüljekdigini beýan edipdi.

Prezident R.T.Erdogan “The Ekonomist” žurnalynyň Türkiýedäki saýlawlar boýunça masgaraçylykly habary hakynda bolsa; “Türkiýäniň ykbalyny iňlis žurnaly kesgitleýärmi? Meniň milletim kesgitleýär. Meniň milletim näme diýse, Türkiýede şol bolar” diýip, jogap berdi.Degişli Habarlar