"2023-nji ýyldaky maksatlarymyza ýetmek, ozalkylardan has mejbur ýagdaýa geldi"

Prezident Erdogan: "2023-nji ýyldaky maksatlarymyza ýetmek, ozalkylardan has mejbur ýagdaýa geldi" diýdi

1527424
"2023-nji ýyldaky maksatlarymyza ýetmek, ozalkylardan has mejbur ýagdaýa geldi"

Prezident Erdogan, Adalat we ösüş partiýasynyň Tekirdag welaýat kongresinde çykyş etdi. 

Erdogan, çykyşynda daşary syýasatdaky mertebeli pozisiýasy bile sebitde we dünýäde sözüni diňletdirip bilýän Türkiýäniň bardygyny belledi. 

Watanyň topragyna gözi bolanlardan milleti biri-birine garşy duşman etmäge synanyşýanlara çenli ähli erbet ssenariýleriň aýlanşyga girizilen tankydy bir etapdan geçilendigini aýdan Erdogan, ähli bu oýunlary puja çykarandyklaryny habar berdi. 

Prezident Erdogan: "2023-nji ýyldaky maksatlarymyza ýetmek, ozalkylardan has mejbur ýagdaýa geldi" diýdi.

Ýurtda, ykdysadyýetde we hukukda täze bir reforma tapgyryny başladandyklaryny aýdan Erdogan: "Maksadymyz ýurdumyzy maksatnamalarymyzyň çäginde özgertmek we galkyndyrmak. Ileri tutýan ugrumyz inflýasiýany 1 belgeli sanlara ýetirmek we orta möhletli programmanyň çägindäki derejä ýetirmek. Iş orunlaryny artdyryp iş we çörek aladalaryny ortadan aýyrmak. Bazarlarda oňyn görkezijiler gelip gowuşmaga başlady. Ýerli we daşary ýurtly maýadarlara täze maýa goýum çagyryşyny berýärin. Täze reforma programmamyz bilen baglanşykly taýarlyklarymyz dowam edýär" diýip habar berdi.Degişli Habarlar