Türk mebugatynyň gysgaça mazmuny

Gündelik gazetler ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlara giň orun berýärler.

2123383
Türk mebugatynyň gysgaça mazmuny

“Ýeni Şafak” gazeti “Saýlawçylardan Ak partiýa ýüzlenme” söz başyly habarynda, 31-nji marda geçirilen ýerli saýlawlardan garaşylmadyk netijeleriň çykandygyny ýazýar. 2002-nji ýyldan bäri gatnaşan ähli saýlawlarda üstünlik gazanan Adalat we ösüş partiýasy ilkinji gezek birinji orny eýeläp bilmedi. Bu netijede inflýasiýanyň, hormatly dynç alyş aýlyklarynyň azlygynyň täsiri ýokary boldy. Saýlawçylaryň bir bölegi ses bermäge gatnaşmady.

“Watan” gazeti “Prezidentiň orunbasary Jewdet Ýylmaz: İnflýasiýa garşy göreş esasy işimiz” söz başyly habarynda, Prezidentiň orunbasary Jewdet Ýylmazyň; “Ýylyň ikinji ýarymyndan başlap inflýasiýa garşy göreşimiziň netijelerini almaga başlarys. Şeýlelikde aýlyk hakynyň hümmetiniň peselmeginiň öňüni alyp, durnukly eşretiň ýokarlamagyny üpjün ederis” diýen sözlerini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

“Sabah” gazeti “Türkiýä maýa gelmäge başlar” söz başyly habarynda, Amerikanyň maýa goýum banky “Goldman Saşyň” ykdysatçylarynyň Türkiýede geçirilen ýerli saýlawlardan soň türk lirasy hakynda analiz berendiklerine ünsleri çekýär. “Goldman Saşyň” ykdysatçylary saýlawyň geçmegi bilen artýan maýa akymy arkaly türk lirasynyň geçen aýlara görä ýokary performansa eýe bolmagyna garaşýar.

“Star” gazeti “BIST 100 indeksi dünýä indekslerinden öňde” söz başyly habarynda, Birža Stambulyň BIST 100 indeksiniň mart aýyny 0,56 göterimlik aşaklama bilen 9,142 baldan tamamlandygyna garamazdan ýylyň birinji çarýeginde 22,39 göterim ýokarlap, global paý bazaryndan öňe geçendigini mälim edýär.

“Haber Türk” gazeti “Türkiýe Şifa hassahanasy hakynda beýannama berdi” söz başyly habarynda, Daşary işler ministrliginden Gazadaky Şifa hassahanasynda çekilen wideo ýazgylar hakynda beýannama berilendigini ýazýar. Beýannamadaİ; “Ysraýylyň palestin halkyny bilkastlaýyn we ulgamýyn ýok etmegi maksat edinýändiginiň delilidir. Ysraýylyň hökümetiniň soňky 6 aýda eden jemaýatlary adamzat taryhynyň iň agyr wagşylyklaryndan biridir. Bu jenaýatlary edenleriň ählisi jenaýat jogapkärçiligine çekiler, jenaýata göz ýumanlaryň ady taryhy gara tegil bolup düşer” diýilýär.Degişli Habarlar