Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlar gündelik gazetlerde giň beýan tapýar

1608927
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Ýeni Şafak” gazeti “ “Reýterden” üns çekiji Erdogan-Baýden analizi” söz başyly habarynda, iňliz habarlar gullugy “Reýterde” Prezident R.T.Erdogan we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden hakynda giň gerimli analiz makalanyň çap edilendigini ýazýar. makalada Erdoganyň “İlki Türkiýe” düşünjesine eýedigi we ABŞ-nyň ýa-da Russiýanyň düzgünlerini kesgitleýän we Türkiýäniň zyýan çekýän ssenarilerini kabul etmeýändigi nygtalyp, “Bu şertler Baýdeniň işini kynlaşdyrýar” diýilýär. Analiz makalada resmi Ankaranyň sebitde alyp barýan operasiýalar hakynda “Türkiýe öňki Türkiýe däl” diýilýär.

“Hürriýet” gazeti “ÝB-niň Liderler sammitinde Türkiýe bilen hyzmatdaşlyk ýüzlenmesi” söz başyly habarynda, ÝB-niň Liderler derejesindäki sammitiniň jarnamasynda ÝB-niň Türkiýe bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýardygy beýan edilip, özara gatnaşyklarda ýokary derejeli dialogyň başladylmagynyň islenýändigini ýazýar.

“Star” gazeti “HFM bilen Türkiýe merkezi baza öwrüler” söz başyly habarynda, Ösen 8 ýurduň Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (D() Baş sekretary, İlçi Dato Ku Jaafar Ku Şaariniň “Stambul finans merkezi Türkiýäni ýaňadandan janlandyrar. Dünýäniň dürli ýurtlarynda we sebitlerinde ünsleri çekjekdigini pikir edýärin. Türkiýe bu taslama bilen ençeme halkara bankyň maýa goýumlaryny hem çekip biler” diýen sözlerini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

“Watan” gazeti “Emine Erdogan BMG-nin Global maksatlaryň İş ýüzüne geçirliş baýragyna laýyk görüldi” söz başyly habarynda, Prezident R.T.Erdoganyň aýaly Emine Erdoganyň “Galyndysyz önümçilik taslamasy we daşky gurşawy goramak boýunça alynyp barylýan maksatnamalara goşan goşandy mynasybetli BMG-niň Galynyş maksatnamasynyň Türkiýedäki ofisi tarapyndan “Global maksatlaryň İş ýüzüne geçirliş baýragyna” laýyk görülendigi mälim edýär.

“Sabah” gazeti “Ukrainadan Kappadokiýa ilkinji uçuş amala aşyryldy” söz başyly habarynda, Ukrainanyň Kiýew howaýollary bilen Kappadokiýanyň howa menziliniň arasynda hepdede 2 gün guraljak çarter uçuşlaryň ilkinjisiniň amala aşyrylandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. 180 adamdan ybarat ilkinji syýahatçy topary resmiler tarapyndan gül desseleri bilen garşy alyndylar.Degişli Habarlar