Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlar gündelik gazetlerde giň beýan tapýar

1562480
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Sabah” gazeti “Erdogan ÝB-niň İlçileri bilen geçirilen maslahatda möhüm ýüzlenmeler berdi” söz başyly habarynda, Prezident R.T.Erdoganyň düýn ÝB-niň Türkiýedäki İlçileri bilen geçirilen maslahatda Gresiýa çagyryş edip, “Gresiýany dartgynlygy artdyrmakdan el çekmäge çagyrýarys. Gündogar Ortaýer deňizini bäsleşik giňişligi däl, eýsem uzak möhletli bähbitlerimize hyzmat etjek hyzmatdaşlyk oazisine öwüreliň” diýen sözlerini çap edýär.

“Haber Türk” gazeti “Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglynyň ÝB beýannamasy” söz başyly habarynda, Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglynyň düýn ÝB-ne agza ýurtlaryň Türkiýedäki ilçileri bilen geçirilen duşuşygynda “Biz özgertmeleri iş ýüzüne geçirmekde ygrarly. ÝB bize goldaw bermeli. Geljegimizi Ýewropada görýäris we ony bilelikde gurmak isleýäris” diýen sözlerine ünsleri çekýär.

“Watan” gazeti “Milli dik uçar hereketlendirijisi üstünlik bilen işledi” söz başyly habarynda, ilkinji umumy maksatly ýerli dik uçar “Göbeýe” integrirlenjek milli dik uçar hereketlendirijisi “TEİ-TS1400-iň” ilkinji prototipi “TS3-den” soň “TS4-iň” hem üstünlik bilen synagdan geçýändigini ýazýar.

“Star” gazeti “Türkiýäniň miwe ammary Gündogar Ortaýer deňizi sebiti sitrus eksportunda iň ýokary derejä ýetdi” söz başyly habarynda, Türkiýäniň sitrus önümleri eksportynyň 71 göterimini amala aşyrýan Mersin, Adana we Hataý welaýatlaryndan geçen ýyl 661,8 million dollarlyk önümiň daşary ýurtlara satylandygyny mälim edýär.

“Hürriýet” gazeti “İlki Hakan Çalhaogly, indi bolsa Ýusuf Ýazysy” söz başyly habarynda, türk futbolçylarynyň Ýewropadaky üstünlikleriniň dowam edýändigine ünsleri çekýär. Gazet İtaliýada Hakan Çulhaoglunyň dekabr aýynda, aýyň futbolçysy baýragyna eýe bolmagyndan soň Ýusuf Ýazyjynyň Fransiýada dekabr aýynyň futbol baýragyna laýyk görülendigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

 Degişli Habarlar