Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar gündelik gazetlerde uly seslenme döredýär

1421023
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Sabah gazedi: "Çawuşogly rus kärdeşi Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy" söz başyly habarynda, Türkiýäniň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglynyň, Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeş bolandygyny mälim edýär. Diplomatik çeşmelerden alynan maglumata görä, telefon söhbetdeşliginiň barşynda koronawirus epidemiýasy, syýahatçylyk we sebitleýin meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy.

Hürriýet gazedi: "Ministr Akar aýan etdi: 1411 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi" söz başyly habarynda, Milli Goranmak ministri Hulusi Akaryň, Goranmak ministrliginden geçirilen çärede eden çykyşynda, Siriýada we Yragyň demirgazygynda terrora garşy göreşiň arakesmesiz ýagdaýda dowam edendigini belläp, 1-nji ýanwardan bäri 1 müň 411 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigini aýdandygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.  

Haber Türk gazedi: "Prezidentiň Metbugat sekretary Kalyndan Ysraýylyň basyp alyyjylykly meýilnamasyna reaksiýa" söz başyly habarynda, Prezidentiň Metbugat sekretary Ibrahim Kalynyň, Ysraýylyň anneksiýa we basyp alyjylykly meýilnamasyna reaksiýa bildirendigini habar berýär. Kalyn: "Ysraýylyň Günbatar Şeriadaky basyp alyjylykly meýilnamasyny ret edýäris we dünýä çäre görmegine çagyrýarys, Türkiýe, Palestinanyň territoriýasynyň anneskiýa we basyp alyjylyk syýasatyna garşy ediljek ähli ädimleri goldaýar" diýip belledi. 

Star gazedi: "Ministr Kojadan beýanatlar" söz başyly habarynda, Saglygy goraýyş guramasy Fahrettin Kojanyň, koronawirus epidemiýasyna garşy göreşiň halk tarapyndan kabul edilendigini aýdandygyny beýan edýär. Türkiýäniň Saglygy goraýyş guramasy Fahrettin Koja, Ylmy Geňeşiň maslahatyndan soň metbugata beren beýanatynda, koronawirusa garşy göreşiň ýakyn eýýamdaky iň uly mobilizasiýa boljakdygyny nygtap geçdi. "Koronawirusa ýolugan adamlaryň sany gündelik 1 müň adamdan azalanda, bu peseliş gutarnykly üstünligiň yşaraty bolar" diýen Koja, baýram günlerinde öňüni alyş çärelere gulak asylan halatynda, baýramdan soň has azat bolunjakdygyny habar berdi. 

Watan gazedi: "Maý aýynda sarp ediji ynam indeksi artdy" söz başyly habarynda, Türkiýäniň Hasabat guramasynyň maý aýynyň sarp ediji ynam indeksi bilen bagly habarnama çap edendigini habar berýär. Türkiýäniň Hasabat guramasy we Türkiýe Respublikasynyň Merkezi banky bilen hyzmatdaşlyk etmeginde geçirilen, Sarp ediji indeksi bilen bagly sowalnamadan haspalanan möwsüm täsirinden saplanan sarp ediji ynam indeksi, maý aýynda aprel aýyna garanyňda 8,5 göterim artdy. Aprel aýynda 54,9 göterim bolan indeks gymmady, maý aýynda 59,5 göterime çenli ýokarlady. 


Etiketkalar: #habar , #Watan , #gazet

Degişli Habarlar