Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 25.07.2015

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary baradaky habarlar gündelik gazetlerde giň seslenme döredýär

347215
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 25.07.2015

“Haber Türk” gazeti: “Potratçylar daşary ýurtlarda 100 million dollardan geçirdi” söz başyly habarynda, türk potratçy kärhanalarynyň daşary ýurtlarda ýerine ýetirýän taslamalarynyň ortaça bahasy şu ýylyň maý aýynda ilkinji gezek 100 million dollardan geçip 109 million dollara ýetendigini mälim edýär. Gazet Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan berilýän hasabata görä potratçy kärhanalaryň 1971-nji ýyldan şu ýylyň maý aýynyň ahyryna çenli ýerine ýetiren taslamalarynyň 310 milliard dollardan geçendigini belleýär. Habarda dünýäniň iň uly 250 firmasy sanawynda 42 türk firmanyň bardygy ýazylýar.

“Star” gazeti: “Türk inženerleri gämileriň we otlylaryň tebigy gaz bilen işleýän dwigatelini ýasady” söz başyly habarynda, türkiýeli inženerleriň otlylarda we gämilerde ulanylýan dizel bilen işleýän dwigetellerden başga tebigy gaz bilen işleýän dwigatel ýasandyklaryny habar berýär. Gazet dünýäde ilkinji gezek Türkiýede ýasaljak dwigatelleriň bahasynyň amatly boljakdygyna ünsi çekýär.

“Ýeni Şafak” gazeti: “Eýranly syýahatçylar üçin parsça ýazgylar” söz başyly habarynda, syýahatçylyk pudagynda işleýänleriň geljekde sanlarynyň köpelmegine garaşylýan eýranly syýahatçylar üçin parsça ýazgylary taýarlap başlandyklaryny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Gazet geçen ýyl Antalýa syýahatçylyk zolagyna 500 müňden gowrak eýranly syýahatçynyň gelendigini nygtaýar.

“Watan” gazeti: “Informasiýa tehnologiýada Teknosa, aragatnaşykda Türk Telekom lider boldy” söz başyly habarynda, Türkiýäniň iň uly 500 informasiýa kärhanasynyň beýan edilendigini mälim edýär. Gazet M2S Derňew we söwda hyzmatlary tarapyndan geçirilen barlaglara görä Teknosa informasiýa tehnologiýalary ugrynda, Türk Telekom bolsa aragatnaşyk tehnologiýalary ugrynda lider bolandygyny ýazýar.

“Sabah” gazeti: “Ata Watan Wenesiýada bäsleşer” söz başyly habarynda, Senem Tüzeniň ilkinji çeper filmi “Ata Watan”-yň 2-12-nji sentýabr aralygynda 72-nji Wenesiýa film festiwalynda premýerasynyň boljakdygyny habar berýär. Gazet festiwalyň “Halkara film tanktçylar hepdeligi” bölüminde bäsleşjek filmiň şol bir wagtda “Geljegiň ýolbarslary” sylagyna hem dalaşgärdigini belleýär.

“Milliýet” gazeti: “Sag gulaçda Aziýa, çep gulaçda Ýewropa” söz başyly habarynda, dünýäde iki materigiň arasynda geçirilýän ýeke täk ýüzmek boýunça bäsleşigiň ýagny 27-nji “Bosfor materikara ýüzmek boýunça bäsleşigiň” 988 türgen bilen ýekşenbe güni Kanlyja we Kuruçaşme arasynda geçiriljekdigine ünsi çekýär.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar