Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 16.04.2015

Dünýäniň we ýurduň gün tertibiniň ileri tutuluýan ugurlary bilen bagly habarlar gündelik gazetlerde giň beýan tapýar

237863
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny 16.04.2015

“Sabah” gazeti “Türkiýäniň iň uly Ro-ro gämisi deňizde” söz başyly habarynda, esasanda ýokary amatlykly ýahta gurluşygynda öňe saýlanýan Türk deňizçilik pudagyna konteýner gatnawynda peýdalanylýan Ro-ro gurluşygyna-da täsirini ýetirendigini ýazýar. Gazet Tuzla gämi gurluşyk werfinde 21 aýda gurlup gutarylan uzynlygy 101 metre, ini 19 metre barabar “Balykesir 10” atly Ro-ro gämisiniň düýn dabara bilen deňize düşürilendigini mälim edýär. Balykesirdäki adalaryň aralygynda ulanyljak 52 konteýner göterme mümkinçiligine eýe bolan gäminiň düşen gymmaty 7 million dollara barabar boldy.
“Star” gazeti “Amerikanyň we Hytaýyň satyn alyjylary Stambulda jemlenşer” söz başyly habarynda, “2-nji Halkara satyn alyş we söwda strategiýalary” maslahatynyň ertir Stambulda öz işine başlajakdygyny mälim edýär. Habarda, Hytaýyň we ABŞ-nyň satyn alyjylarynyň maslahatda alyp barýan strategiýalaryny, firmamanyň we ýurduň ykdysadyýetine nähili girdeji gazandyrýandyklaryny gatnaşyjylara gürrüň berjekdiklerini nygtalýar. Gazet maslahatyň çäginde dünýäniň belli alymlarynyň we durmuşa geçirijileriniň biri hökmünde tanalýan Garward uniwersitetiniň taryhynynda hem hukuk hem-de marketing ugurlarynda ömürlik professorlyk kürsüsine eýe ilkinji we ýeke-täk professor Gurhan Subramanianyň iki sany ýörite doklad bilen çykyş etjekdigine ünsleri çekýär.
“Ýeni Şafak” gazeti “Palestina goldaw” söz başyly habarynda, Türkiýäniň Palestina ugradýan ynsanperwer kömekleri bilen palestin halkynyň güzeranyny dolandyrmagyna goşant goşýandygyna ünsleri çekýär. Habarda TİKA tarapyndan geçen ýyl Ramallahda ýerleşýän Palestinanyň Ýarym gyzylaý jemgyýetiniň Al Bire hassahanasyna 600 müň adam üçin niýetlenen kislorod önümçilik desgasyny gurandygy mälim edilýär. Desganyň netijesinde öndürilen kislorodyň 40 göteriminiň hassahanada, galan böleginiň bolsa tiz kömek ulaglarynda we döwlet hassahanalarynda peýdalanylýandygy nygtalýar. Gazet TİKA-nyň Gazada guran Duzdan saplaýyş taslamasynyň çäginde günde 600 müň okuwça arassa agyz suwunyň berilýändigini ýazýar.
“Watan” gazeti “Alzhaýmera bejergi umydy” söz başyly habarynda, amerikaly hünärmenleriň alzhaýmer bilen immunitet ulgamynyň arabaglanşyklydygyny, hassalygyň beýleki immunitet ulgamy hassalyklaryna edilýän bejerginiň edilip bilinjekdigi anyklandyklaryny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.
“Milliýet” gazeti “Bodruma tomus ir geldi” söz başyly habarynda, egeý deňiziniň kenarlarynda 2 hepde dowam eden sowuk, şemally we ygally howanyň ýerini güneşli w açyk asmana berendigine ünsleri çekýär. Gazet howanyň tempraturasynyň 24, deňiziň suwunyň bolsa 19 gradusa ýetendigini, Bodrumda dynç alýanlaryň bolsa pursady sypdyrmandyklaryny ýazýar.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar