Gyrgyzystan bilen Täjigistan serhet babatynda ylalaşyk gazandylar

Gyrgyzystan bilen Täjigistan arasyndaky serhediň jedelli 10,7 kilometr böleginde özara ylalaşyk gazanyldy

2116751
Gyrgyzystan bilen Täjigistan serhet babatynda ylalaşyk gazandylar

Gyrgyzystanyň hökümetiniň metbugat gullugyndan berilen beýanata görä, serhet kesgitlemek boýunça wekiliýetler, 12-17-nji mart aralygynda Täjigistanyň Sogdiý sebitindäki Buston şäherinde gepleşikler geçirdiler. 

Iş topary Gyrgyz-Täjik döwlet serhediniň ýene-de 10,7 km bölegi boýunça ylalaşyk gazanyp, protokola gol çekdiler. 

Nobatdaky gepleşikler Gyrgyzystanda geçiriler. 

Gyzgyrystan bilen Täjigistanyň arasyndaky takmynan 970 km serhediň 503 km boýunça düşünişmezçilikler başdan geçirilýärdi. Degişli Habarlar