Magraç Gijesinde Etjek Doga-Dilegleriňiz Kabul Bolsun!

Magraç gijesi 12-nji ýanwarda başlan Üç tirkeşiň ilkinji aýy bolan Rejep aýynyň 27-nji gijesine gabat gelýär.

2098260
Magraç Gijesinde Etjek Doga-Dilegleriňiz Kabul Bolsun!

Şu gije, Hezreti Muhammediň Allanyň çagyrmagy boýunça arşa göterlen gijesi hökmünde kabul edilýän Magraç gijesi bellenilip geçiler.

Magraç gijesi 12-nji ýanwarda başlan Üç tirkeşiň ilkinji aýy bolan Rejep aýynyň 27-nji gijesine gabat gelýär.

Yslam dinine görä, Muhammet Pygamber, Magraç güni Rejep aýynyň 27-de Allanyň çagyryşygyna laýyklykda Saud Arabystanynyň Mekge şäherindäki Haram metjidinden İýerusalimde ýerleşýän Aksa metjidine ol ýerde bolsa asmana, arşa galýar.

Muhammet Pygamberiň arşa göterlen gijesi musulman äleminde “Arşa göterilmek we saplanyş” hökmünde kabul edilýär.

Alla, Muhammet Pygambere, adamlaryň ýaşaýyş hukugyny, mertebesini we namysyny goramagy, jemgyýetiň asudalygyny we howpsuzlygyny üpjün etmegi buýruk berýär.

 Degişli Habarlar