Reflýuks

Saglygym Baýlygym

2145121
Reflýuks

Gepleşigimiziň bu sanynyň mowzugy: reflýuks

            Reflýuks: aşgazanyň düzüminiň gyzylödege yzyna gelmegi bilen gyzylödekde käbir zaýalanmalara sebäp bolýar, netijede bolsa gyzylödek aşgazan aşgaryna yzgiderli sezewar bolup, özüni gorama ukybyny ýitirýär.

Reflýuksyň alamatlary:

         Aşgazanyň agyrmagy we ajymtyl tagamyň gelmegi.

        Agyza turşy, ajy suwuň gelmegi.

         Gägirmek

         Çişmek

        Iýilen iýmitiň agza gelmegi

         Horlanmak

         Döşde agyry emele gelmegi

         Agyzyň yslanmagy

         Hroniki franžit

         Allergiki demgysma

         Hroniki sinusit we

         Dişleriň çüýremegi

Reflýuksde sarp edilmeli däl ýa-da az sarp edilmeli azyklar:

         Aşa yssy we aşa sowuk azyklar

         Ajy çaý, kofe

         Kolaly ýa-da karbonatly içgiler

         Çilim

         Margarin

        Gowrulan azyklar, ýagly azyklar, gaýmak, krema ýaly ýagly souslar

         Ýagly süýjüler, halwalar, iýmişler

         Sogan, sarymsak, tomat

         Gowrulan kartoşka we pýuresi

         Gury fasol, nohut, merjimek, kelem, brýussel kelemi ýaly ýellendiriji azyklar.

         Sitrus miweleri, apelsin, madarin, greýfurt, limon, üzüm, garpyz we gawun

         Şokolad

         Turşumtyl azyklar

         Pomidor

         Ýer tudanasy, çernika miwesi, gara üzüm

 

Sarp edilmegi maslahatlar berilýän azyklar:

         Açyk çaý, ösümlik çaýlary

         Kefir, az ýagly gatyk we probiotik gatyk

         Gaýnadylan et, demojakda bişirilen et, towuk, balyk

         Gaýnadylan ýumurtga, peýnir, ýagy az peýnirler

         Tüwi, makaron

         Bişen bakja önümleri

         Süýtli datlylar, miwe datlylary

         Bugdaý ýa-da çowdary çöregi

         Alma, armyt, banan, şetdaly, çereşniýa, üzüm

        Brokoli

        Käşir we käşiriň suwy

        Süýmli azyklar

       Peýnir

        Çopantelpek çaýy

         Fasol

        Zenjebil, käkilik oty, tmin

        Süýt reflýuks biynjalyklygyny azaldýar

        Şekersiz sakgyç çeýnemek hem maslahat berilýär.

Reflýuksden biynjalyk bolanlara şulary maslahat berýäris:

Tabagyňyzdaky porsiýalaryňyzy azaldyn: Reflýukse zyýansyz azyklar sarp edilmeli we aşgazan gereginden artyk doldurylmaly däl.  Ol, azyklaryň ýeňillik bilen yza gaýtmagyna sebäp bolýar.

Nahar iýenden soň uklamaň: Nahar iýenden soň azyndan iki sagat dik oturmaga synanşyň.

Nahary gyssanman iýin. Her bir lukmany gowy çeýnemek reflýuks kesellileri üçin möhümdir. Aýratynam nahary oturyp iýmek maslahat berilýär.

Ýassygyňyzyň belentligi 30 santimetr bolsun. Uzakly gije aşgazan suwklugynyň agza gelmeginiň öňüni almak üçin peýdalydyr.

Horlanyn. Artykmaç ýagly bolan reflýuks kesellileriniň biynjalyklyklary has ýygy we agyr bolýar.

Ýygy-ýygydan suw için. Suwy uzakly gün az-azdan içmek keseliň bejergisi üçin peýdalydyr.

Hereket ediň. Agşam naharyndan soň 15-20 minutlyk gysga ýörişler sizi rahatlandyrar we keselliler üçin peýdalydyr.

Kadaly iýmitlenme meýilnamasyny düzmek we wagtly wagtynda iýmek reflýuksiň biynjalyklygyny azaldar.

Bili gysgan egin-eşikleri geýmekden çetde duruň.

Nahardan soň egilmäň.


Etiketkalar: #aşgazan , #reflýuks

Degişli Habarlar