Türkiýedäki Leglek Obasy

Giňdir Dünýe-Geňdir Dünýe

1485420
Türkiýedäki Leglek Obasy

 

Türkiýede “Leglek obasynyň” bardygyny bilýäňizmi?

Bursa 44 kilometr alysda ýerleşýän eskikaraagaç obasy 2011-nji ýylda Ýewropanyň Tebigat Mirasy gaznasy tarapyndan hem legleklere dost hem-de daşky gurşaw we ekerançylyk şertlerini özünde jemleýändigi üçin 2011-nji ýylda Ýewropanyň leglek obasy hökmünde saýlanýar. Ýewropadaky leglek obalary torunyň Türkiýedäki ýeke-täk tory bolan oba leglekler her ýylyň iýun aýynda gelmäge başlaýar we şol obada köpelýärler. Ýolda 30-40 leglegi myhman alýan obada we Uluabat kölüniň golaýynda geçirilen işler bilen adamlar sebäpli bolan leglek ölümleriniň iň aşak çäge düşürilmegi nazarda tutulýar.

Oba gelen ähli leglek maşgalalary we sanlary synçy öýünde döredilen ulgamda bellige alynýar. Aýratynam synçy öýünde kameralar bilen bikanun awjylar we daşky sfera gözegçilik edilýär. Synçy öýüniň içindäki kiçi muzeýde sebitde ýaşaýan tapawutly guş görnüşleri hakynda maglumat almaga şert bar. Obada üç aýa golaý bolýan leglekler awgust aýynda ýyly ýurtlara göçmäge başlaýarlar.

Ýewropanyň Leglek obalary toruna degişli bolan we leglek obasy bolan beýleki ýurtlar: Wengriýa, Slowakiýa, Polşa, Bolgariýa, Ispaniýa, Sloweniýa, Horwatiýa, Gresiýa, Germaniýa, Makedoniýa, Serbiýa, Rumyniýa, Awstriýa we Şweýsariýa. Eskikaraagaç obasynda döredilen Ýewropanyň Leglek obalarynyň diwarynda şol ýurtlardaki obalar hakynda-da giňişleýin maglumat berilýär.


Etiketkalar: #tebigat , #oba , #leglek

Degişli Habarlar