Syýahatçylyk Hepdeligi

Türkiýe tebigaty, medeniýeti bilen 2023-nji ýyla çenli dünýä syýahatçylygynyň ilkinji bäşligine degişli bolmagy nazarda tutýar

Syýahatçylyk Hepdeligi

 

 

Dünýäde 20-nji asyr bilen birlikde ýaýbaňlanan syýahatçylyk tapawutly ýurtlaryň raýatlarynyň başga ýerleri we medeniýetleri tanamagyna, dynç alyşlaryny başga ýerlerde geçirmegine şert döretdi.

Häzirki döwürde medeniýetden, deňize, saglykdan sporta çenli köp sanly syýahatçylyk görnüşi bar.

Ýurdumyz tebigaty, medeniýeti bilen 2023-nji ýyla çenli dünýä syýahatçylygynyň ilkinji bäşligine degişli bolmagy nazarda tutýar.

Degişli döwlet edaralary, hususy pudagyň wekilleri, ýurdumyzyň meýletin syýahatçylyk ilçileri, raýatymyz we ýurdumyzdan gowy ýatlamalar bilen giden syýahatçylar şol maksada ýetilmegine goşant goşarlar.

 Dynç alyş meýilnamalarynyň düzülýän  günlerinde arassa tebigaty, müňlerçe ýyllyk medeni bilen ýurdumyz dünýäniň çar tarapyndan syýahatçylara garaşýar.Degişli Habarlar