Ukrainanyň Goşunlary Bahmutda Rus Hüjümlerine Garşy Göreşýär

Ukrainanyň Baş ştaby rus güýçleriniň 4 raketa we 24 howa hüjümini gurandygyny beýan etdi.

1963249
Ukrainanyň Goşunlary Bahmutda Rus Hüjümlerine Garşy Göreşýär

Rus güýçleriniň uly göwrümli ýarag we harby güýç ýitgisine garamazdan sebiti alma synanşygyndan el çekmeýändigi habar berildi.

Britaniýa Ukrainany düzüminde az mukdarda uran bolan sowut deşiji ok-däri bilen üpjün eder.  

Güllelerin döwrebap tanklaryn we sowutly ulaglaryň hatardan çykarylmagy üçin iňňän netijelidigi beýan edildi.

Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow Londonyň göçümine reaksiýa bildirdi.

Lawrow şeýle başlangyçlaryn dünýä derejesinde strategik durnuklylyga zarba urýandygyny aýtdy.

ABŞ bolsa Ukraina köne tanklaryn durkuny täzeläp berer.

ABŞ-nyň Goranmak ministrligi Pentagondan berilen beýannamada tank üpjünçiliginiň depginini güýçlendirmek üçin täze “Abrams” kysymly tanklaryň ýerine köne tanklaryn Ukrain goşunlaryna beriljekdigi habar berildi.

Ukraina 15,6 milliard dollarlyk maliýe bukjasy boýunça Halkara pul gaznasy bilen ylalaşdy.

HPG-dan berilen beýannamada maliýe durnuklylygy we ykdysady ösüşi goldamak üçin 48 aý möhletli kömegiň berilmegi boýunça ylalaşygyň gazanylandygy mälim edildi.

 Degişli Habarlar