Indoneziýadaky awtobus heläkçiliginde 27 adam ýogaldy

Polisiýa gullugy waka bilen baglanşykly derňew işini başlatdy

1599270
Indoneziýadaky awtobus heläkçiliginde 27 adam ýogaldy

Indineziýanyň Jawa adasynda okuwçylary we olaryň ene-atalaryny daşaýan awtobusyň jülgäniň içine gaçmagy netijesinde azyndan 27 adam ýogaldy, 39 adam ýaralandy. 

Indoneziýanyň Transport ministrliginden berilen beýanatda, ýurdyň Sumedang şäheriniň golaýynda gezelençden gaýdyp gelýän okuwçylary, mugallymlary we ene-atalary daşaýan awrobusyň sürüjiniň dolandyryş gözegçiligini ýitirmegi sebäpli 20 metr aşakdaky jülgäniň içine gaçandygy habar berildi. 

Awtobusdaky 27 adamyň ýogalandygy, 39 adamyň ýaralanandygy aýdylýan beýanatda, ýaralanan adamlaryň hassahanalarda bejergi astyna alynandygy aýan edildi. 

Polisiýa gullugy waka bilen baglanşykly derňew işini başlatdy.

Käbir ýolagçylar awtobus heläkçiliginiň ulagyň tormozynyň bozulmagy netijesinde bolandygyny öňe sürdüler. Degişli Habarlar