Owganystanda guralan hüjümde 2 adam ýogaldy

Owganystanyň Helmand welaýatynyň Nawa etrabynda guralan bombaly hüjümde asuda ilatdan 2 adam aradan çykdy

1446108
Owganystanda guralan hüjümde 2 adam ýogaldy

Helmand welaýatynyň häkimliginiň resmisi Omar Zuwak etrapda ýoluň gyrasyna goýulan bombanyň asuda ilaty gatnadýan ulagyň geçip barýan mahaly partladylandygyny aýtdy.

Zuwak hüjümde asuda ilatdan 2 adamyň ýogalandygyny, 1 adamyň ýaralanandygyny beýan etdi.

Hüjümiň jogapkärçiligini boýun alan bolmady.

Beýleki tarapdan Uruzgan welaýatynyň Dahrawud etrabynyň içeri işler müdiri Şah Muhammed Şah sezewar bolan ýaragly hüjüminde pida boldy.

Uruzgan welaýatynyň resmisi Zilbeý İbadi Dahrawud etrabynyň içeri işler müdiri Şah Muhammed Şahyň Uruzganyň Trinkot şäherinde Taliban başbozarlarynyň ýaragly hüjümine sezewar bolandygyny aýtdy

İbadi hüjümde Şahyň aradan çykandygyny, iki janpenasynyň ýaralanandygyny beýan etdi.Degişli Habarlar