Belgiýada ýaragly hüjüm guraldy

Belgiýada maskaly 1 adam harby bölüme hüjüm gurady

Belgiýada ýaragly hüjüm guraldy

Hüjümçi ulagy bilen harby bölümiň derwezesine süsmäge synanyşdy.

Brýusseliň günortasyndaky Namur obasynda bolan wakada esgerleriň od açmagy netijesinde hüjümçi wakanyň bolan ýerinden ulagy bilen gaçdy.

Hüjümde ýogalan ýa-da ýaralanan adam bolmady. Hüjümde ulanylan ulag birnäçe wagt soň tapyldy.

Mundan soň ýörite harby topar tarapyndan tussag edilen hüjümçi bomba ýüklenen ulag bilen kamikaz hüjüm guramak isländigi nygtaldy.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar