Türki döwletleriň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary

Ýewraziýa Syn

2137991
Türki döwletleriň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary

2024-nji ýylyň 29-njy aprelinde Tatarystanyň Raisi Rüstem Minnihanow Türkmenistana sapar etdi. Tatarystanyň Raisi Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen özara duşuşyklar geçirdi.

Singapuryň Mejlisiniň Başlygy Seah Kian Peng 29-njy aprel bilen 3-nji maýyň aralygynda Gazagystana we Özbegistana resmi sapar gurady. 29-njy aprelde Gazagystanyň Mejlisiniň Başlygy Ýerlan Koşanow singapurly kärdeşi bilen duşuşdy. 30-njy aprelde Gazagystanyň Prezidenti Kassym-Žomart Tokaýew Singapuryň Mejlisiniň Başlygy Seah Kian Pengi kabul etdi. Duşuşykda iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklar bilen bagly meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy. Şol gün Singapuryň Mejlisiniň Başlygy Gazagystanyň Senatynyň Başlygy Maulen Aşimbaýew bilen duşuşdy.

Gazagystanyň Premýer-ministriniň daşary ýurt saparlary dowam edýär. 2024-nji ýylyň 30-njy aprelinde Gazagystanyň Premýer-ministri Olžas Bektenow Täjigistana resmi sapar etdi. Duşenbede Premýer-ministri Bektenow Täjigistanyň Prezidenti Imomali Rahmon, Premýer-ministr Kahir Razulzoda bilen duşuşyklar geçirdi.

Üstümizdäki aýyň 2-sinde Özbegistanda 3-nji Halkara Daşkent Maýa goýum forumy geçirildi. Foruma 93 ýurtdan 2,5 müň wekil gatnaşdy. Türkiýäniň Prezidentiniň orunbasary Jewdet Ýylmaz, Gyrgyzstanyň Premýer-ministri Akylbek Japarow, Singapuryň Mejlisiniň Başlygy Seah Kian Peng, halkara guramalarynyň ýolbaşçylary forumda çykyş etdiler. Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew forumyň çäginde köp sanly myhman bilen ikiçäk duşuşyklar geçirdi. Şeýle hem Özbegistanyň, Gazagystanyň we Azerbaýjanyň Ykdysadyýet hem-de Energetika ministrleri üçtaraply duşuşyk geçirip, adybir ýurtlaryň energetika ulgamlarynyň birikdirilmegi hakyndaky ylalaşyga gol çekişdiler. Ylalaşyga laýyklykda Hazar deňiziniň aşagyndan elektrik kabelleri çekiler. Prezident Mirziýoýew 3-nji maýda Daşary ýurtly maýadarlar geňeşiniň 2-nji maslahatyna gatnaşdy.

2024-nji ýylyň 3-nji maýynda Özbegistanyň Premýer-ministri Abdulla Aripow we Gyrgyzstanyň Premýer-ministri Akylbek Japarow 11-nji hökümetara hyzmatdaşlyk toparynyň maslahatyna ýolbaşçylyk etdiler. Gyrgyzstanyň Premýer-ministri Japarow, Prezident Sadyr Japarowyň şu ýyl Özbegistana döwlet saparyny gurajakdygyny beýan etdi. Premýer-ministrler soň Gyrgyzstanyň Daşkentdäki İlçihanasynyň täze binasyny açdylar.

Gazagystanyň Prezidenti Kassym-Žomart Tokaýew 2024-nji ýylyň 1-nji maýynda jarnama çap edip, Azerbaýjan-Ermenistan ýaraşyk gepleşikleriniň Almaty şäherinde geçiljekdigini mälim etdi. Çap edilen jarnamada Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň 1991-nji ýylyň dekabr ayýnda Almatyda ylalaşga gol çekip, bar bolan serhetleri ykrar edendiklerini, şeýlelikde Almatyda geçiriljek gepleşikleriň Günorta Kawkazda durnukly parahatçylygyň ýola goýulmagyna goşant goşjakdygyny tama edilýändigi nygtaldy.

2024-nji ýylyň 1-3-nji maýy aralygynda Bakuw şäherinde 6-nji Bütindünýä medeniýetara dialog forumy geçirildi. Global howpsuzlyk we parahatçylyk üçin dialog söz başysy bilen geçirilen foruma 110 ýurtdan 700 wekil gatnaşdy. Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew forumyň açylyşynda çykyş etdi. Medeniýetara Dialog Forumynyň birinjisi 2011-nji ýylda guralypdy.



Degişli Habarlar