Halkara Eneler Güni

Şu gün Halkara Eneler gününi dabaraly ýagdaýda belläp geçýäris

2137822
Halkara Eneler Güni

Bizi 9 aý garnynda göteren, sag aman bu dünýä getiren, kemala gelmegimiz üçin giýjlerine ýatman, gündizlerine oturman zähmet çeken enelerimize öz minnetdarlygymyzy bildirmegimiz üçin bu gün biziň üçin uly pursatdyr.

Enelerimizi söýmekden we olara sarpa goýmakdan çekinmäliň.

Olaryň pamyk ýaly ellerini ýüzlerçe, müňlerçe gezek öpsekde az bolar.

Enelerimiz başga ýerde ýaşaýan bolsalar olara ýörite telefon edip, olaryň hal ýagdaýyny sorap eneler güni bilen mähirli gutlalyň.

Halkara eneler güni gutly bolsun.


Etiketkalar: #sarpa , #halkara , #eneler

Degişli Habarlar