Türki döwletleriň halkara guramalarynyň soňky aýlarda alyp baran işleri

Ýewraziýa Syn

2127256
Türki döwletleriň halkara guramalarynyň soňky aýlarda alyp baran işleri

Gepleşimiziň geçen sanynda Türki döwletleriň guramasy we TÜRKPA-nyň soňky aýlardaky işleri hakynda durup geçipdik. Geliň indi bolsa TÜRKSOÝ-yň, Halkara türki akademiýasynyň we Halkara türki medeniýet we miras gaznasynyň işlerine ser salalyň.

2024-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türki döwletleriň guramasynyň Aksakgallar geňeşiniň Başlygy Binali Ýyldyrym TÜRKSOÝ-a iş saparyny gurady. TÜRKSOÝ-uň Baş sekretary Sultan Raýew-Binali Ýyldyrym durşuşygynda türki dünýäniň geljekki taslamasy hakynda pikir alyşyldy.

2024-nji ýylyň 13-nji fewralynda Astanada Halkara türki akademiýanyň we Lew Gumilýow adyndaky Ýewraziýa milli uniwersiteti 8 jiltlik Türki gumanitar ylymlar ensiklopediýasynyň tanyşdyrlyş çäresi geçirildi. Türk gumanitar ylymlar ensiklopediýasy günorta koreýaly alymlar tarapyndan taýýarlandy.

Mart aýynyn 14-15-i aralygynda Bakuwda Halkara türki akadamiýa, Türki medeniýet we miras gaznasy, Azerbaýjanyň we ÝUNESKO-nyň milli komissiýalarynyň bilelikde guramagynda “ÝUNESKO-nyň nukdaýnazaryndan Türki dünýäniň taryhy we medeni mirasynyn öwrenilmegi hem-de goralyp saklanmagy” atly maslahat geçirildi. Maslahata halkara türki guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

 20-nji fewralda TÜRKSOÝ-yň merkezinde Rauf Denktaş doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli hatyralandy. Maslahatda Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň esaslandyryjy Prezidenti Rauf Denktaşyň senetkärlik, ýazyjylyk we şahyrlyk ýaly tapawutly özbolyşlyklary gatnaşyjylara tanyşdyryldy.

21-nji martda Ankarada Türki dünýäniň Sungat uniwersitetleriniň bileleşiginiň 3-nji maslahaty geçirildi. Türki dünýäniň Sungat uniwersitetleriniň nobatdaky maslahatynyň Bakuwda geçirilmegi hakynda karar kabul edildi.

21-22-nji martda Halkara türki medeniýet we miras gaznasynyň Başlygy Aktoty Raimkulowa Fransiýa iş saparyny gurady. Raimkuloba Parižde ÝUNESKO-nyň ýokary derejeli wekilleri hem-de ilçiler bilen duşuşyklar geçirdi.

2024-nji ýylyň 26-29-njy marty aralygynda Türkmenistanda “Änew-2024-nji ýylda Türki dünýäniň medeni paýtagtynyň” açylyş dabaralary geçirildi. Açylyşa türki döwletleriň medeniýet ministrleri, halkara türki guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Çäräniň çäginde halkara türki guramalarynyň başlangyjy bilen 26-njy martda Türkmenistanda syýahatçylygyň ösüş ýoly we şertler, 27-nji martda Gadymy Änew medeniýeti, 28-nji martda Türkmen Diýary Gadymy Medeniýetleriň merkezi atly halkara maslahatlar we Halkara Media Forumy geçirildi. TÜRKSOÝ-yň Muzeýler bileleşigine agzalary hem duşuşyp, öz aktual meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. 2024-nji ýylda türki döwletlerde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar geçiriler.

Wakalardan hem görülşi ýaly TÜRKSOÝ, Halkara türki akademiýa we Halkara medeniýet we miras gaznasy türki döwletleriň jebisligi, bitewiligi we halkara arenada wekilçiligi boýunça möhüm işleri amala aşyrýarlar. Şu ýyl Gazagystanda geçiriljek 5-nji Çarwalar oýunlary türki halklaryň dünýä tanyşdyrylmagyna uly goşant goşar.


Etiketkalar: #medeniýet , #TÜRKSOÝ , #gurama

Degişli Habarlar