22-nji martda anna güni Russiýada terrorçylykly hüjüm guraldy

Hepdäniň syny

2122382
22-nji martda anna güni Russiýada terrorçylykly hüjüm guraldy

22-nji martda anna güni Russiýada terrorçylykly hüjüm guraldy. Paýtagt Moskwada Krokus häkimliginiň medeniýet merkeziniň konsert zalyna giren terrorçylar ýüzden gowrak adamy öldürip, konsert zalyny oda berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini terror guramasy DEAŞ öz üstüne aldy. Hüjümçiler Russiýa-Ukraina serhediniň golaýynda ýurtdan gaçmaga çalyşýarka tussag edildi. Rus ýolbaşçylar hüjümiň jogapkärçiligini DEAŞ-iň öz üstüne alandygyna garamazdan hüjümden Ukrainanyň we oňa goldaw berýän günbatarly ýurtlaryň jogapkärdigini nygtaýar.

SETA-nyň daşary syýasaty öwreniji alymy Jan Ajunyň tema boýunça synyny dykgatyňyza ýetirýäris.

Geçen hepde anna güni Russiýa uly terrorçylykly hüjüme sezrwar boldy. Hüjüm Russiýa taýdan taryhynyň iň uly terrorçylykly hüjümi hökmünde analiz edilýär. Paýtagt Moskwada Krokus häkimliginiň medeniýet merkeziniň konsert zalyna giren ýaragly adamlar ýüzden gowrak adamy öldürdi, köp sanly adam ýaralandy, konsert zaly oda berildi. 4 hüjümçi Russiýa-Ukraina serhedinde tussag edildi. Terror guramasy DEAŞ-iň Hosaran topary beren beýannamalary bilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy, ýaýradan wideo ýazgylary hem gyrgynçylygy ýene-de bir gezek açyk-aýdyň görkezdi.  Rus ýolbaşçylar bolsa DEAŞ meselesini tapawutly analiz etdi. Hüjümiň DEAŞ tarapyndan guralandygyna garamazdan arkasynda Ukrainanyň we oňa goldaw berýän günbatarly ýurtlaryň bardygy beýan edilýär. Wladimir Putin bilen Dmitriý Medwedew ýaly ýolbaşçylar hem şuňa meňzeş beýannama berdi. Hakykatdan hem soňky aýlarda DEAŞ-iň Owganystana ornaşan Horasan toparynyň yzly yzyna Türkiýede, Eýranda, Pakistanda we soňky gezek Russiýada terrorçylykly hüjüm gurandyklary görülýär. Hüjümçileriň täjikdigi we Täjigistanyň Hytaý serhedinde ýerleşýändigi hem ýatdan çykarylmaly däl. ABŞ-nyň Owganystandan çekilmeginden soň şol sebit DEAŞ üçin taýarlanan ýaly. Gurama Yrakdaky we Siriýadaky käbir toparlaryny hem Owganystana getirmegiň hötdesinden gelipdir. ABŞ-nyň PKK bilen birlikde Rakkany gabaw astyna alan döwründe DEAŞ-iň liderleriniň we agzalarynyň ýörite ylalaşyk gazanylandan soň ol ýerden çykandyklary we Owganystana ornaşandyklary ýüze çykypdy. İndi bu guramanyň ABŞ bilen dartgynly bolan ýurtlara garşy herekete geçendigi ngtalýar. Şol sebäpli hem Putin dogry ýere jogap beren ýaly.

Netijede Moskwada guralan hüjüm Russiýa uly gahar gazaba sebäp boldy. Russiýanyň hüjümiň jogapkäri hökmünde görýändigi üçin Ukraina garşy bolan gahar gazaby has-da artdy. Ruslar howa şertleriniň kadalaşmagyna garaşýar we Ukraina garşy uly göwrümli hüjüm üçin taýarlyk görýär. Rus halky hem uly söweş üçin taýarlyk görýän ýaly görünýär. Öňümizdäki aýlarda Ukraina uly çaknyşyklary başdan geçirip biler. Günbatarly ýurtlar Ukraina ýeterlik goldaw bermän halatynda söweşiň ugry Russiýanyň bähbidine üýtgär.Degişli Habarlar