12-nji Mart Döwlet Senasynyň Kabul Edilen Güni

Şu gün Döwlet Senasynyň Türkiýe Respublikasynyň Milli senasy hökmünde kabul edilen gününi belläp geçýäris

1376887
12-nji Mart Döwlet Senasynyň Kabul Edilen Güni

 Bu, şol bir wagtda-da Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň hem Döwlet Senasy. 1921-nji ýylyň 12-nji martynda Azat edijilik urşuny alyp barýan Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisinde geçirilen bäsleşikde milli şahyr Mehmet Akif tarapyndan ýazyldy. Şahyryň sözleri bilen aýdanymyzda: “Alla bu millete ikinji bir döwlet senasyny ýazdyrmaga mejbur bolmasyn.” Türk milletiniň simwollaryndan biri bolan Döwlet Senasynyň kabul edilen gününi ýene-de bir gezek gutlaýarys.Degişli Habarlar