Nogayşa 89/2024: QABIL BOLGAN BȊR DUVA - 01

Bu yuma “QABIL BOLGAN BȊR DUVA” baresinde habarlasamız... - Bu hafta “KABUL OLAN BİR DUA” konusunda sohbet edeceğiz...

2141268
Nogayşa 89/2024: QABIL BOLGAN BȊR DUVA - 01

Nogayşa 89/2024: QABIL BOLGAN BȊR DUVA - 01

Qur’an’da atı ötken  -  Kur’an’da adı geçen    

Bîr üyken Paygambar, - Bir büyük Peygamber,

Yunus (as) bolgan. - Yunus (as)’dır.

Qur’an’daqı bîr ayet,  -  Kur’an’daki bir ayet,

Yunus’dıñ (as) duvası bolgan. -  Yunus’un (as) duasıdır.

 

Onun etken duvasını, -  Onun yaptığı duayı,

Allah tezoq qabıl qılgan... -  Allah hemen kabul etmiştir...

Nav sebepten so duva, -  Bu sebeple o dua,

Qabıl bolgan duvalardıñ - Kabul olan duaların

En üykeni dep bilingen; - En büyüğü diye bilinmekte;

Em basqa duvalardıñ  -  Hem başka duaların

Qabılına sebep bolgan. - Kabulüne vesile olmuştur.

 

Hz. Yunus (as)’dıñ - Hz. Yunus (as)’ın

Duvasına sebeb bolgan - Duasına sebep olan

Bek ataqlı tevarihi, -  Pek meşhur kıssası,

Qısqaşa dep aytılgan: -  Kısaca şöyle anlatılmıştır:

Hz Yunusaleyhisselam, -  Hz. Yunus aleyhisselam,

Deñizge atılganda, -  Denize atıldığında,

Onı bîr üyken balıq yutqan! -  Onu bir büyük balık yutmuş!

Keşe vaqtı, qarangıda,  -  Gece vakti, karanlıkta,

Deñiz yelli, ayaz eken. -   Deniz fırtınalı, hava soğuk imiş.

Yunus’tıñ (as) dört bîr yagın, - Yunus’un (as) dört bir yanını,

Üyken tolqınlar sargan... -  Büyük dalgalar sarmış...

 

Äş bîr yaqtan umut bolmay,  -  Hiç bir taraftan umut yokken,

Tap şarasız qalganda, - Tamamen çaresiz kaldığında,

Hazret-i Yunus(as), - Hazret-i Yunus (as),

Nav sözlerminen yalbargan: -  Şu sözlerle yalvarmış:

 

“La ilahe illa ente sübhaneke, -  “La ilahe illa ente sübhaneke,

İnni küntü minezzalimin:” -  İnni küntü minezzalimin:”

Allahım senden basqa - “Allah’ım senden başka     

Äş bîr Quday bolmagan! -  Hiç bir ilah yoktur!

Sen bäri qusurlardan, -  Sen bütün kusurlardan,

Bizdeki noqsanlardan -  Bizdeki noksanlıklardan

Köp ereksin Allah’ım! -   Çok uzaksın Allah’ım!

Men zalımlardan bolganman!” -  Ben kendime zulmedenlerden oldum!”

 

Hazret-i Yunus Paygambar (as), -  Hazret-i YunusPeygamber (as),

Nav duvadı eter etpes, - Bu duayı eder etmez,

Tezoq qabıl bolganga, - Hemen kabul olduğu için,

Qutuluvına em sebep bolgan... -  Kurtulmasına da sebep olmuş...

 

Yunus’tıñ so duvasında, - Yunus’un şu duasında,

Aleyhissalatü vesselam, -  Aleyhissalatü vesselam,

Hıylı üyken sırlar bolgan: - Hayli büyük sırlar var:

Nege dese sosı alde, - Çünkü bulunduğu o durumda,

Bäri sebep ne bolsa, - Mevcut bütün sebeplerin,

Äş paydası bolalmagan. -  Hiç bir faydası olamamıştır.

 

Nav aldeki Yunus’tı (as), -  Bu durumdaki Yunus’u (as),     

Balıqtıñ qursagından -  Balığın karnından

Qutarıyaq bîrevdiñ  -  Kurtaracak birisinin

Ökmi basta balıqqa, -  Hükmü, başta balığa,

Deñizge em keşege, -  Denize ve geceye,

Aspan em yelgeşe,  -  Gökyüzü ve fırtınaya kadar,

Savlay ötüvi kerek edi... -  Tamamına geçebilmesi gerekiyordu...

 

Nege dese Yunus’qa (as),  -  Çünkü Yunus’a (as),

Keşe, deñiz em balıq,  -  Gece, deniz ve balık,

Ziyan üşün birleşken;  -  Zarar vermek için birleşmişti;

Üşevi barabarşa, - Üçü birlikte,

Kimdiñ emrinde bolsa, -  Kimin emrinde olsa,

Yunus’tı (as) anşa ol qutargan...- Yunus’u (as) ancak o kurtarabilirdi...

 

Üşevine bîrdemede  -  Üçüne birden

Eger sözi ötpese,  -  Eğer sözi geçmese,

Äş paydası bolmas edi... -  Hiç faydası olmazdı...

 

Nege dese balıqtan  -  Çünkü balıktan

Eger qutulıyaq bolsa,  -  Eğer kurtulacak olsa,

Tolqın tolı deñiz bar. -  Dalga dolu deniz var.

Sosından em qutulsa,  -  Ondan da kurtulsa,

Suvıq ava, yel bolgan... - Soğuk hava, fırtına var...

 

Eger halqtıñ barisi,  -  Eğer insanların hepsi,

So Hazreti Yunus’tıñ (as),  -  O Hazret-i Yunus’un (as),

Qızmetinde bolgay edi, -  Hizmetinde olsa idi,

Sosınlardan bürtököy - Onlardan küçücük de olsa,

Äş bîr payda kelalmas, -  Hiç bir fayda gelmez,

Qollar baylı qalar edi... -  Eller bağlı kalır idi...

 

Sebeplerdiñ aqıyqatta, - Sebeplerin hakikatte,

Üşünley bîr belsini yoq... -  Gerçek bir tesiri yok...

Özine tayanılayaq, -  Kendine dayanılacak,

Sebeplerdiñ sebebi,  -  Sebeplerin sebebi,

Allah bolganın Yunus (as),  -  Allah olduğunu Yunus (as),

Köziminen körgen üşün; -  Gözüyle gördüğü için;

Allah’tıñ bîrligini, -  Allah’ın birliğini,

Küşi soñsız bolganını, -  Gücünün sonsuz olduğunu,

Yalgız Quday’dıñ söziniñ  - Yalnız Allah’ın sözünün

Är bîr zatqa ötkenini,  -  Her bir şeye geçtiğini,      

Sosı qıyın alinde, -  O müşkil halinde,                          

Tap manemen körgen üşün; -  Tam manasıyla gördüğü için;

Ene sosı duvası, -  İşte şu duası,

Keşe, deñiz em balıqtıñ, -  Gece, deniz ve balığın,

Yunus’tıñ qızmatına -  Yunus’un hizmetine

Aleyhissalatü vesselam, -  Aleyhissalatü vesselam,

Kirüvine sebep bolgan... -  Girmesine sebep olmuştur...

 

Bılay iymannurıman, - Böyle bir iman nuruyla,

Är bîr zattıñ yalgızca  - Her bir şeyin yalnızca

Bîr Allah’tan bolganına, - Bir Allah’tan olduğuna,

Tap manemen inanganga; -  Tam manayla inandığı için;

Hz.Yunus aleyhisselam’ga -  Hz. Yunusaleyhisselam’a

Balıqtıñ qursagını, -  Balığın karnını,

Deniz astı kemesine; -  Denizaltı gemisine;

Tolqınları tavlarday -  Dalgaları dağlar gibi

Dahşatli şalqalangan, - Dehşetli çalkalanan,

Em aşuvlangan deñizdi, - Ve de gazaplanan denizi,

Selametli tüz meydanga, - Selametli düz meydana,

Avıstırgan Haq Quday... -  Çevirmiş Hak Rahman...

 

Ziyadası sosı nur,  -   Dahası o nur,

Aspandı bulutlardan  -  Gökyüzünü bulutlardan

Sıpırıp em tazalap – Süpürüp temizleyerek

Bası üstünde Ay’dı,  -   Başı üstünde Ay’ı,

Bîr şeraqday yaltıratqan... -  Bir lamba gibi parıldatmış...

 

Är bîr yaqtan Yunus’tı (as), - Her bir taraftan Yunus’u,

Qorqustqan em qıynaltqan  -  Korkutan ve inciten

Tögerekteki maqluqlar, -  Etraftaki varlıklar,

Är bîrevi Yunus’qa (as), - Her biri Yunus’a (as),

Doslıq betin körsetip  -  Dostluk yüzünü gösterip

Qızmetine yugurgan...  -  Hizmetine koşmuş...

 

Soñı YunusPaygambar (as), -  Sonunda Yunus Peygamber (as),

Selametpen şetke şıgıp,  -  Selametle kıyıya çıkıp,

Yaqtin degen terektiñ  -  Yaktin denilen ağacın

Astında tıñşayıp, -  Altında dinlenip,

Quday’dan soga kelgen  -  Allah’tan ona gelen

Bîr köp iygilikti körgen... -  Bir çok ihsan ve ikramlara mazhar olmuş...

 

Madem Yunus’tuñ (as) duvası, - Madem Yunus’un (as) duası,

Qutuluvga  äş bîr imkän -  Kurtulmaya hiç bir imkan      

Bolmagan bîr zamanda  -  Olmayan bir vakitte,

Balıqtıñ qursagından  -  Balığın karnından

Qutulmaga sebep bolgan; - Kurtulmaya sebep olmuş;

Bizler em duvamızga, -  Bizler de duamıza,

Onun duvasın qossaq,  -  Onun duasını katsak,

Bizim tagı duvamız,  -  Bizim de duamız,

Qabıl bolar inşallah!  - Kabul olur inşallah!

 

Nav barede bek yahşı, -  Bu konuda bek güzel,

Köp teren, bîr neşe  -  Çok derin, bir nice

Aqıyqatlar aytılgan. -  Hakikatlar ifade edilmiş.

“Qalgan sosı manelerdi, - “Kalan o manaları,

Em alıngan derislerdi, -  Ve alınan dersleri,

Keliyek yuma nasip etsin!”  -  Gelecek hafta nasip etsin!”

Dep yalbargan duvamız,  - Diye yalvardığımız duamız,

Qabıl bolsun inşallah! -  Kabul olsun inşallah!

 

Savlıqpan qalıñız!  -  Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf  ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 
 


Bäyläneşle xäbärlär