Nogayşa 36/2023: ASPAN ALLAH DEPYATIR

Bu yuma “ASPAN ALLAH DEPYATIR!” baresinde söz bardıramız... Bu hafta “GÖKYÜZÜ ALLAH DİYOR!” konusunda sohbet edeceğiz...

1988185
Nogayşa 36/2023: ASPAN ALLAH DEPYATIR

Nogayşa 36/2023: ASPAN ALLAH DEPYATIR

Är bilimdin tili bar;  - Her bilimin dili var;

Bizge sırlar aytıbyatır... -  Bize sırlar ifade ediyor...

Saqlı qalgan qaznalar,  -  Saklı kalan hazineler,

Bilimlermen şıgıbyatır...  -  Bilimlerle ortaya çıkıyor...

 

Özi tilimen är bilim,  -  Her bilim kendi diliyle,

‘Men Allah’qa şaatpan,  -  ‘Ben Allah’a şahidim, onun deliliyim,

So Yaratuvşı Allah’tıñ  -  O Yaratıcı Allah’ın

Bilüvinin, küşiniñ  -  İlminin, gücünün

Soñı yoq!’ dep aytıpyatır. -  Sonu yok!’ diye söylüyor.

 

Misal bolsa qozmograpya, ---  Misal olarak astronomi,

Bizge aspan tilimen  -  Bize gökyüzünün diliyle

Onı qabar beripyatır.  -  Onu haber veriyor.

 

Kökte bar milyarlagan  -  Gökte milyarlarca

Yıldızlar em quyaşlar... - Yıldızlar ve güneşler var...

Közler kökke tigilip,   -  Gözler göğe doğrulup,

Hayran hayran qarabyatır!  -  Hayran hayran bakıyor!

 

Aspan manemen tolu... -  Gökyüzü manalarla dolu... 

Bîr yagıman askerge,  -  Bir tarafıyla askere,

Em orduga oqşabyatır... -  Hem orduya benziyor...

Är orduda nizam bar;  -  Her orduda nizam var;

Är askerge bîr qullıq...  -  Her askere bir iş...

Bîr nizamdan ayrılmay  -  Bir nizamdan ayrılmadan

Manevralar bolubyatır.  -  Manevralar oluyor.

 

Bîr başşısı bolmagan  -  Kumandanı olmayan

Bîr ordu qayda bar?  -  Bir ordu nerede var?

So manevra, tertipler,  -  Bu manevralar, tertipler,

 Özözünden bolarma?  -  Kendiliğinden olur mu?

Nav azamatlı isler,  -  Bu azametli işler,

Başşılardın başşısı  -  Kumandanlar kumandanı,

Haq emrimen bolıpyatır... -  Hak emriyle oluyor...

 

Kökte bizge hayret bergen  - Gökte bize hayret veren

Bîr yarasıq düzen bar... -  Bir güzel düzen var...

Kün zamanında tuvıp  -  Güneş zamanında doğup

Ay vaqtında batıpyatır.  -  Ay vaktinde batıyor.

Keşe kündüz art artqa,  -  Gece gündüz ard arda,

Bîrbîrevîn aldın almay  -  Birbirinin önüne geçmeden

Kezekpen qıdırıpyatır.  -  Sırayla dolanıyorlar.

 

Kökte qaytip tizilsin,  -  Gökte nasıl dizilsin,

Öz özlerine munşa  -  Kendi kendine bunca

Essiz, yansız yıldızlar?  -  Akılsız cansız yıldızlar?

Är bîrevi, bîr gayaman  -  Her birisi, bir gayeyle

Äş arımay yugurupyatır.  -  Hiç yorulmadan koşuyor.

Är bîreviniñ isine  -  Her birisinin işine

Bäri alim şaşırıpyatır!  -  Bütün alimler şaşıyor!

 

Bîr davlettiñ askeri  -  Bir devletin askeri

Eger bîr milyon bolsa  -  Eğer bir milyon olsa,

Qarap qalamız hayran... -  Bakıp kalıyoruz hayran...

Ya sanası belgisiz,  - Ya sayısı belli olmayan

Milyonlagan, milyarlagan  -  Milyonlarca, milyarlarca

Yıldızlarga, köktaslarga,  -  Yıldızlara, göktaşlarına,

Aylar em Quyaş’larga,  -  Aylar ve güneşlere,

Bäri közler qaray qaray  -  Bütün gözler baka baka,

Esler hayran oylapyatır.  -  Akıllar hayran kalıp tefekkür ediyorlar.

 

Sosı isler ‘Öz özine  -  Bu işler ‘Kendi kendine 

Bolar!’ dep kım aytar?  -  Olur!’ diye kim söyeyebilir?

Munşa yıldız, Künler, Aylar,  -  Bunca yıldız, güneşler, aylar,

Bîrbîrîmen toquşpay,  -  Birbiriyle çarpışmadan,

Em bîr yerge tayanmay  -  Hem bir yere dayanmadan

Bîr düzenmen aylanıpyatır!  -  Bir düzenle dönüyorlar!

 

Em är bîrevî neşe avır;  -  Hem her biri nice ağır;

Kökten tüspey tıgırıpyatır!  -  Gökten düşmeden yuvarlanıp gidiyorlar!

 

Är qandildi bîr yaqqan bar!  -  Her kandili bir yakan var!

Ya Kün’di kim yagıpyatır?  -  Ya Güneş’i kim yakıyor?

 

Bîr samoliyet uşup ketse  -  Bir uçak uçup gitse

Üstümüzden, yuvıqtan;  -  Üstümüzden, yakınımızdan;

Tezoq uşup ketkeninden  -  Hızlı uçup gitmesinden

Sañır bolıyaq qulagımız! -  Kulağımız sağır olacak!

Endi düniyaga qarasaq, -  Şimdi dünyaya baksak,

Belkim bolgan bîr uşak... -  Sanki bir uçak olmuş...

Ne davis bar ne gürültü!  -  Ne ses var ne gürültü!

Incınmaydı äş qulaq!   -  Kulak hiç rahatsız olmuyor!

Äş innemey uşupyatır!  -  Hiç ses çıkarmadan uçuyor!

 

Quyaş är kün bizlerge,  -  Güneş her gün bizlere,

Qay zamandır tavsilmey  -  Ne zamandan beri tükenmeden

Şavqını yiberedi,  -  Işığını gönderiyor,

Bîr yaqtan em yıltıpyatır!  -  Bir taraftan da ısıtıyor!

 

So zamanga kelgeşe   -  Şu zamana gelinceye kadar

Adem ulı soga usap;  - Adem oğlu, ona benzeyen;

Em yarıtqan em yıltqan  - Em ışıtan, hem ısıtan

 Bîr qandildi yasamagan!  -  Bir kandili yapmamış!

 

Sosı Quyaş qay zamandır  -  Şu Güneş ne vakittenberi

Är kün betimizge qarap  -  Her gün yüzümüze bakıp

Yıltıp em yarıtıpyatır... -  Isıtıp em aydınlatıyor...

 

Otun, kömür, ya neftti,  -  Odun kömür ya da gaz yağını,

Sosı Kün’ge är bîr kün,  -  O Güneş’e her bir gün,

Bar ma bizden yibergen? - Var mı bizlerden gönderen?

Endi yanıp turgan Kün’ge  -  Şimdi yanıp duran bu güneşe,

Yagıyagını är dayim  -  Yakacağını devamlı

Kim toqtamay yiberipyatır?  -  Kim durmadan gönderiyor?

 

Ömürler ötken alde  -  Devirler geçtiği halde

Sosı Kün är dayim  -  Şu Güneş daima

Küntuvardan tuvup  -  Doğu yönünden doğup

Künbatarga batıpyatır. -  Batı yönüne batıyor.

Orınını äş avıstırmay  - Yerini hiç değiştirmeden

Kım tuvdurup batırıpyatır?  -  Kim doğdurup batırıyor?

 

Bîrbîrînden sonsız erek  -  Birbirinden sonsuz uzak

Neşe yıldız, kök aspan  -  Nice yıldız, galaksi

Şaqırım esapları   -  Kilometre hesapları

Yetbey qalganı sebep  -  Yetmeden kaldığı için

Anşa ‘savle yılı’man   -  Ancak ‘ışık yılı’ ile

Erekligi esaplanıpyatır!  -  Uzaklıkları hesaplanıyor!

 

Atta qozmograpya ilmi,  -  Hatta astronomi ilmi,

‘Nav vaqıtqa kelgeşe  -  ‘Şu vakte gelinceye kadar

Taga şavqı kelmegen  -  Daha ışığı gelmeyen

Yıldız bar!’dep aytıpyatır... - Yıldız var!’ diye söylüyor...

 

Sözdiñ özi bäri bilim, - Sözün özü, bütün ilimler,

Qaysı bolursa bolsun,  -  Hangisi olursa olsun,

‘Allah bar!’ dep aytıpyatır...  -  ‘Allah var!’ diye söylüyor...

 

Allah’qa yetüv üşün  -  Allah’a erişmek için

Soñsız, sanasız yollar bar;  -  Sonsuz, sayısız yollar var;

Bilimler so yollardıñ  - Bilimler o yolların

En tuvrası bolıpyatır. - En doğrusu olmakta.

 

Yerler, kökler, bäri bilim,  - Yerler gökler, bütün ilimler,

Är bîrevi Rabbımızdı  -  Her biri Rabbimizi,

Kün’diñ yarıqlıgınday  -  Güneş’in aydınlığı gibi

Bek aşıq tanıtıpyatır... -  Pek açık tanıtıyor...

 

Esi bolgan är bîr adem  -  Aklı olan her bir insan,

Äş qıyınlıq körmey özi  -  Hiç zorlanmadan

Allah’qa inanıpyatır! - Allah’a inanıyor!

 

Savlıqpan qalıñız! -  Sağlıcakla kalınız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 
 


Bäyläneşle xäbärlär