Nogayşa 26/2023: ALLAH KÖZBEN KÖRİLGEN

Bu yuma “ALLAH KÖZBEN KÖRİLGEN” baresinde habarlasamız... -Bu hafta “Allah Gözle Görülmüştür” konusunda sohbet edeceğiz…

1957232
Nogayşa 26/2023: ALLAH KÖZBEN KÖRİLGEN

Nogayşa 26/2023: ALLAH KÖZBEN KÖRİLGEN

Quday’ımız Haq Allah’tı, - Rabbimiz Hak Allah’ı,

Bizdey bolgan bîr insan,  -  Bizim gibi bir insan,

Paygambarımız Muhammed - Peygamberimiz Muhammed

Aleyhissalatü vesselam, - Aleyhissalatü vesselam,

Miraş’qa şıqqan vaqıt, - Mirac’a çıktığı vakit,

Dünya közimen körgen!  - Dünya gözüyle görmüştür!

 

Nav mucize Miraş’tın - Şu mucize Mirac’ın

Bîr neşe meyvasından - Bir nice meyvesinden

En ullısı bolgan. -  En yücesi olmuştur.

Miraş’tıñ meyvaları,-  Mirac’ın meyvaları,

Em paydaları baresinde, - Hem faydaları hakkında,

Üyken bîr alimdiñ   - Büyük bir alimin

Aytqanından bir kesek, - Söylediklerinden bir bölüm,

Nav maneler bolgan:  -  Şu aşağıdaki manalardır:

 

Manevi bîr Tuba - Manevi bir Tuba

Teregindey Miraş’tıñ  -  Ağacı gibi olan Mirac’ın

Bes yüzden ziyada  -  Beş yüzden ziyade

Meyvaları bolgan… -  Meyveleri vardır…

 

Bîrinşi bîr meyva; - Birinci bir meyve;

İyman esaslarınıñ  -  İman esaslarının

Biyik aqıyqatlarını,  -  Büyük hakikatlarını,

Paygambarımız  Muhammed’diñ  - Peygamberimiz Muhammed’in

Aleyhissalatü vesselam, - Aleyhissalatü vesselam

Köziminen körgeni;  -  Gözüyle görmüş olması;

Maleklerdi, Yannet’ti, -  Melekleri, Cennet’i,

Tagı em Ahiretti, -  Ve de Ahiret’i,

Atta Calal iyyesi  - Hatta Celal sahibi

Rabbımız’dıñ özini, - Rabbimiz’in kendisini,

Köziminen körgeni, - Göziyle görmesi,

Barı maqluq em insanga, - Bütün yaratılanlar ve insana

Neşe bîr ‘qazna’ bolgan! - Nice bir hazine değerindedir.

 

Em azeli‘nur’bolup, - Hem ezeli ‘nur’ olarak

Abedi bir ‘ediya’ bolgan!  - Ebedi bir hediyedir!

 

Közlerminen körilmes  -  Gözlerle görülmeyen

Rabbimiz’di bîr insan,  - Rabbimiz’i bir insan,

Közimen körgen bolsa,  - Gözüyle görmüşse,

Allah’tın barlıgınıñ  -  Allah’ın varlığının

En üyken şaatı bolgan.  -  En büyük delilidir.

 

Mine sosı aqıyqatpan, - İşte bu hakikatla

Bilgenimiz, körgenimiz - Bildiğimiz, gördüğümüz

Är zat qıymat qazangan... -  Her şey değer kazanmıştır…

 

Misal bolsa nav kainat,- Misal olarak şu kainat,

Perişan, em ötivşi,  -  Perişan hem geçici,

Tagı qarmaqarısıq  - Ve de karmakarışık

Bîr orın dep bilingende,  -  Bir yer diye bilinirken,

Äş baası yoq ekende, - Hiçbir değeri yok iken,

Haq’tıñ barlıq nurıman - Hakk’ın varlık nuruyla

Bastan uşqa nurlanıp - Baştan uca nurlanıp

Qıymat, baa qazangan...  - Kıymet, değer kazanmıştır...

 

Allah bar bolganga, - Allah var olunca,

Nav käinat, azamatlı - Bu kainat, azametli

Rabbimiz’den bizlerge - Rabbimiz’den bizlere

Yiberilgen bek qutlu, - Gönderilen pek kutsal

Mane tolu mektup bolgan... - Mana tolu mektup olmuştur…

 

Tagı sosı kâinat, - Ve de şu kainat,

Rabb’ımızdıñ gözelligin - Rabbimiz’in güzelliğini

Körsetüvşi, bek yarıq,  -  Gösterici, pek parlak,

Üyken bıyala bolgan... - Büyük ayna olmuştur…

 

Qaysı zatqa qarasaq, -  Hangi şeye baksak,

Körgenimiz sosı zat,  -  Gördüğümüz o şey,

Rabbımız’ñ ullılıgın, -  Rabbimiz’in yüceliğini,

Qudretimen ilmini,  -  Kudretiyle ilmini,

İnsanlarga tanıtuvşı - İnsanlara tanıtıcı

Bir martebeye şıqqan... - Bir mertebeye çıkmıştır…

 

Mine sosı maneler, - İşte şu manalar,

Yaratılgandı barı, - Yaratılanların hepsini,

Em neşe insandı, - Hem nice insanları,

Abediyyen süyündürgen! -   Ebediyen sevindirmiştir!

 

İnsanlardıñ ali em,  - İnsanların konumu da,

Quday’dıñ barlıgıman  - Allah’ın varlığı ile

Bastan uşqa avısqan:  -  Baştan başa değişmiştir:

 

Nege dese insanlar,-  Çünkü insanlar,

Qarısıq em perişan,-  Karışık hem perişan,

Aciz, yarlı,acatlı,  - Aciz, fakir, ihtiyaçlı,

Em neşe düşpanlı, - Hem pek çok düşmanı olan,

Ötip ketüvşi, davamsız, -  Geçip gidici, devamsız,

Acınıyaq allerinden, - Acınacak hallerinden,

Ahsen-i Takvim”degen  -  “Ahseni Takvim” denilen

‘Eñ yahşı bîr keppen  - ‘En güzel şekilde

Yaratılgan’ ademler  - Yaratılan’ insanlar

Maqamına şıqqanlar...  -  Makamına çıkmışlardır...

 

Ne bolganı, kim bolganı  - Ne olduğu, kim olduğu

Belli bolmagan insan,  - Belli olmayan insan,

İlahi bîr mektup,  - İlahi bir mektup,

Haq, Quday’dın ilmimen  - Hak Allah’ın ilmiyle

Yazılgan bîr kitap, -  Yazılan bir kitap,

Em işine bîr neşe  -  Hem içine bir nice

Aqıyqattıñ salınganı,-  Hakikatın bırakıldığı,

Köp ibretli, maneli  -  Çok ibretli, manalı

Eser maqamına şıqqan...  - Eser makamına çıkmıştır.

 

Nav mane biraz taga -  Bu mana biraz daha

Aşıq bolup aytılsa; - Açılarak söylense;

Sosı beşare insan, - Şu biçare insan,

Äş sıyı yoq ekende, -  Hiç itibarı yok iken,

Käinattıñ bîr kişkey - Kainatın bir küçük

Ülgüsi maqamına; -  Örneği makamına;

Qıymatı em baası, - Kıymeti ve değeri,

Käinatka denk kelgen, -  Kainata denk gelen,

Üyken,biyik martabege  - Büyük ve yüksek mertebeye

Köterilip şıgarılgan... - Yükseltilip çıkarılmıştır.

 

Ayriyeten insandı, - Ayrıca insanı,

Azel abed Sultan’ı - Ezel Ebed Sultan’ı

Calal iyyesi Allah,,  - Celal sahibi Allah,

Sonımınan söyleskenge, - Onunla  konuştuğu için,

r has qulı qılgan... -  Bir has kulı kılmıştır…

 

Neşe yarlı so insandı,  -  Nice fakir şu insanı,

Quday’ımız, Rabb’ımız, -  Allah’ımız, Rabb’imiz,

Öziniñ oñgınlıgın -  Kendisinin kemalini

Alemge qabar berüvşi, - Aleme haber verici

Maqamga şıgarıp  -  Makama çıkarıp

Özine em dos qılgan. -  Kendisine dost etmiştir.

 

İnsan tagı Allah’tıñ - İnsan da Allah’ın

Soñsız gözelligini, - Sonsuz güzelliğini,

Bilip,süyüp so gözellikke -  Bilip severek o güzelliğe

Hayranlıgın aytuvşı - Hayranlığını ifade edici bir varlık

Darecesine bargan...  -  Derecesine yükselmiştir…

 

Rabbımız Haq Quday em - Rabbimiz Hak Allah hem

Nav insanlardı, öziniñ  -  Şu insanları, kendisinin

Süygülisi qılıp  -  Sevgilisi yapıp

Abadi Yannet’inde - Ebedi Cennet’inde

Sıylıyagı qonaq qılgan... - Ağırlayacağı misafir kılmıştır…

 

Demek Azeli Quday, - Demek Ezeli Allah,

Mine sosı aqıyqatpan  -  İşte şu hakikatla

İnsan bolgan baredi,  -  İnsan olan herkesi,

Üşünley insanlardı, - Hakiki insanları,

Barı maqluq tömeninden  -  Bütün varlıkların aşağısından

Yogarlarga şıgarıp  - Yukarılara çıkarıp

Abedi bîr şatlıqpan, - Ebedi bir mutlulukla,

Em sonsuz tetimlikpen,  - Hem sonsuz lezzetlerle

Oñdurıp quvandırgan...  - Ondurup sevindirmiştir...

 

Savlıqpan qalıñız!  -  Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 
 


Bäyläneşle xäbärlär