ولسمشر اردوغان یونان ته ډیر سخت خبرداری ورکړ


پيوندونه: