ترکیې په پاکستان پرمختللې تعرضي چورلکې وپلورلې

پاکستان د ترکیې نه ۳۰ د اټاک په نامه  پرمختللې جنګي چورلکې وپیرودې