په تورکیه کې د ۲۰۲۳ کال د فبروري د شپږمې د زلزله ځپلو ښارونو د بیاجوړونې چارې په شدت سره دوام لري


پيوندونه: