په تورکیه کې د ۲۰۲۳ کال د فبروري د ۶ زلزلې چې د پيړۍ ناورین بلل شوی وو یو کال پوره شو


پيوندونه: