د تورکیې د موټر جوړولو تصدي ټوګ د خپل لومړني برښنايي موټر په رسمي تولید پیل کوي


پيوندونه: