د عبدالحمید خان په نامه د تورکیې څلورمه اکتشافي او برمه کارۍ کښتۍ نن د خپل نوي ماموریت پر لورې حرکت کوي


پيوندونه: