پر سګرټو د روږدو په اړه معلومات

پر سګرټو د روږدو په اړه معلومات | د نړۍ د نفوسو د نږې هرو ۷ تنو نه يو تن يې په سګرټو روږدى دى. 

پر سګرټو د روږدو په اړه معلومات

د نړۍ د نفوسو د نږې هرو ۷ تنو نه يو تن يې په سګرټو روږدى دى. 


پيوندونه: