آننا گۆنی ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۰۹۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۰۹۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

آننا گۆنی ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۴.۱۳)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۰۹۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۰۹۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۰۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۰۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۱۷۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۱۸۲ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار