پنجشنبه گۆنی ۱۳ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۷۱۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۷۱۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنجشنبه گۆنی ۱۳ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنجشنبه گۆنی ۱۳ مهر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۰.۰۵)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۷۱۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۷۱۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۱۹۲۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۱۹۴۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۷۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۸۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار