فرانسیا: ادلب شیمیایی یاراغ بیلن اورولماسین

فرانسیا "ادلب شیمیایی یاراغ بیلن اورولسا سوریأن اوراریس" دییپ بیلدیردی

فرانسیا: ادلب شیمیایی یاراغ بیلن اورولماسین

فرانسیا "ادلب شیمیایی یاراغ بیلن اورولسا سوریأن اوراریس" دییپ بیلدیردی.دِگیشلی حابارلار