جونیت چاکیر داور دیدار ایران و مراکش

جونیت چاکیر داور ترک تباری است که در مسابقات جام جهانی در روسیه حضور خواهد یافت

جونیت چاکیر داور دیدار ایران و مراکش

جونیت چاکیر داور ترک تباری که در مسابقات جام جهانی در روسیه حضور خواهد یافت، فردا داوری دیدار بین ایران و مراکش بر عهده خواهد داشت.

بهاالدین دوران و تاریک اونگون نیز به عنوان دستیار داور  حضور خواهند یافت.خبرهای مرتبط