فعالیتهای آموزشی نیروهای تقویتی ارتش ترک در مرز سوریه

نیروهای تقویتی اعزام شده به مرز سوریه از سوی نیروهای مسلح ترکیه، در مرز حاتای فعالیتهای آموزشی انجام دادند

فعالیتهای آموزشی نیروهای تقویتی ارتش ترک در مرز سوریه

نیروهای تقویتی اعزام شده به مرز سوریه از سوی نیروهای مسلح ترکیه، در مرز حاتای فعالیتهای آموزشی انجام دادند.

واحدهای اعزام شده از یگانهای مختلف ترکیه به شهرستان یایلاداغی در مرز ادلب، مدتی در در نقطه صفر مرز گشت زنی کردند.

سپس تانکها در اراضی منطقه مانور داده و فعالیتهای آموزشی انجام دادند.خبرهای مرتبط