گرگهای وحشی که قادرند ساعتها شنا کنند

گرگهای وحشی که قادرند ساعتها شنا کنند | گرگها که دارای ویژگی تغذیه بسیار متفاوتی نسبت به هم نژادانشان دارند، شناگران خوبی نیز میباشند.

گرگهای وحشی که قادرند ساعتها شنا کنند

گرگها که دارای ویژگی تغذیه بسیار متفاوتی نسبت به هم نژادانشان دارند، شناگران خوبی نیز میباشند.

 


برچسب ها: شناگر , گرگهای وحشی