خضر و الیاس در لیست میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسید

عید خضر و الیاس، عید بهار و سمبل خیر و برکت، در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو به ثبت رسید

خضر و الیاس در لیست میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسید

عید خضر و الیاس، عید بهار و سمبل خیر و برکت، در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو به ثبت رسید. 

غضر و الیاس 15-امین ارزش فرهنگی به ثبت رسیده در لیست یونسکو از ترکیه می باشد. 

عید بهار که از سوی ترکیه و مقدونیه در سال 2016 برای ثبت در لیست میراث فرهنگی به یونسکو پیشنهاد شده بود، پس از انجام بررسی ها در این لیست جای گرفت. 

تاکنون 14 ارزش فرهنگی نظیر مداحی، مراسم سماع مولوی، سنت آشیقی و چینی سازی سنتی از ترکیه در لیست میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده بود. 

خضر و الیاس که سمبل خیر و برکت و جان گرفتن دوباره طبیعت است، در ششم می هر سال جشن گرفته می شود. 

 



خبرهای مرتبط