پرواز نمایشی ستارگان ترک در آسمان تنگه چاناک قلعه

پرواز نمایشی تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه موسوم به " ستارگان ترک " در آسمان تنگه چاناک قلعه را حدود 10 هزار نفر تماشا کردند

پرواز نمایشی ستارگان ترک در آسمان تنگه چاناک قلعه
پرواز نمایشی ستارگان ترک در آسمان تنگه چاناک قلعه
پرواز نمایشی ستارگان ترک در آسمان تنگه چاناک قلعه

پرواز نمایشی ستارگان ترک در آسمان تنگه چاناک قلعه

پرواز نمایشی تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه موسوم به " ستارگان ترک " در آسمان تنگه چاناک قلعه را حدود 10 هزار نفر تماشا کردند. خبرهای مرتبط