ادامه مناقشه بر سر نام مقدونیه میان آتن و اسکوپیه

منافشه بر سر نام جمهوری مقدونیه به رغم توافق میان دولتهای اسکوپیه و آتن بر سر نام جمهوری مقدونیه شمالی ادامه دارد.

ادامه مناقشه بر سر نام مقدونیه میان آتن و اسکوپیه

گئورگ ایوانف، رئیس جمهور مقدونیه، گفت که موافقت نامه حاصله با یونان در زمینه تغییر نام مقدونیه به مقدونیه شمالی را تایید نخواهد کرد.

دیروز دو کشور با تغییر نام جمهوری مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی موافقت کرده بودند.

زوران زائف نخست وزیر مقدونیه دیروز اعلام کرده بود ک هبا این تغییر نام راه عضویت مقدونیه در ناتو و در اتحادیه اروپا هموار خواهد شد.

از سوی دیگر، حزب مخالف دموکراسی جدید در یونان، خواست تا در خصوص تایید موافقنامه ای که از سوی الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان با همتای مقدونیه ای وی در زمینه نام جمهوری مقدونیه شمالی به دست آمده عجله نشود.

در حالیکه بسیاری از کشورها، به ویژه ترکیه، مقدونیه را با نام مندرج در قانون اساسی آن، به عنوان "جمهوری مقدونیه" می شناسند، یونان، به دلیل وجود منطقه ای به نام مقدونیه در داخل مرزهای خود از سال 1991 که این جمهوری از یوگسلاوی سابق جدا شد خواستار تغییر نام این کشور شده است.

یونانیها جمهوری نوپای مقدونیه را متهم به ربودن تاریخ می کنند. در واقع از نظر آنها "هویت مقدونی" که میراث اسکندر کبیر، پادشاه مقدونی در دوران باستان است متعلق به مقدونیه نیست و از آن بخشی از سرزمین یونان است.خبرهای مرتبط