روسیه همکاری های خود با آمریکا در سوریه را متوقف کرد

روسیه در پی حمله آمریکا به هواپیمای رژیم اسد همکاری های خود با آمریکا در خصوص امنیت پرواز در آسمان سوریه را متوقف کرد

روسیه همکاری های خود با آمریکا در سوریه را متوقف کرد

روسیه در پی حمله آمریکا به هواپیمای رژیم اسد همکاری های خود با آمریکا در خصوص امنیت پرواز در آسمان سوریه را متوقف کرد.خبرهای مرتبط