در حمله مسلحانه در شهر استراسبورگ فرانسه 4 نفر کشته

در حمله مسلحانه در شهر استراسبورگ فرانسه 4 نفر کشته شده و 11 نفر مجروح گردیدند