فاجعه واژگونی موترباربری بزرگ در ایالت اوره گون ایالات متحده امریکا

فاجعه واژگونی موترباربری بزرگ در ایالت اوره گون ایالات متحده امریکا

فاجعه واژگونی موترباربری بزرگ در ایالت اوره گون ایالات متحده امریکا در کامره های امنیتی پولیس در کنار راه چنین انعکاس یافت.

 مامور پولیسی که در حال بررسی اسناد یک کاروان بود که در این اثنا واگون موترباربری بزرگی که در حال دورخوردن از گولایی مقابل جاده بود در حال خوابیده به پهلو با سرعت سرسام آوری به وی نزدیک میشود. و بدین ترتیب راه نیز بروی ترافیک مسدود میگردد.

 

.