افزایش پاینت قرضه ترکیه توسط موسسه بین المللی اعتبار سنجی فیچ

موسسه بین المللی اعتبار سنجی فیچ تخمین های رشد اقتصادی ترکیه را افزایش داد

افزایش پاینت قرضه ترکیه توسط موسسه بین المللی اعتبار سنجی فیچ

موسسه اعتبار سنجی فیچ گزارش اقتصادی ماه سپتامبر را انتشار داد.

در این گزارش رشد تخمینی اقتصاد ترکیه در سال 2017 از 4 اعشاریه 7 فیصد به 5 اعشاریه 5 فیصد افزایش یافت.

در گزارش مذکور همچنین به سنجش های جدید در مورد اقتصاد ترکیه جای داد.

در گزارش موسسه بین المللی اعتبار سنجی فیچ ضمن اشاره به اینکه تخمین های رشد اقتصادی ترکیه به رقم بیش از مورد انتظار افزایش یافته است گفته شد تخمین رشد اقتصادی در سال 2017 در ماه جون از 4 اعشاریه 7 فیصد به 5 اعشاریه 5 فیصد رسیده است.

در گزارش مذکور تاکید گردید : وضعیت اقتصادی جهان در سال جاری در سطح قابل توجهی بهبودی یافته و در حال حاضر می تواند قوی ترین رشد اقتصادی از سال 2010 بدین طرف قید شود.اخبار مربوطه