بخش افغانستان پروژه خط لوله گاز طبیعی" تاپی" در تاریخ 21 فبروری آغاز میگردد

کار آماداه گی مراسم افتتاح در جهت کارانشااتی پروژه تاپی، در یکی از جلسات وسیع کشور ترکمنستان روی دست گرفته شد

بخش افغانستان پروژه خط لوله گاز طبیعی" تاپی" در تاریخ 21 فبروری آغاز میگردد

کار آماداه گی مراسم افتتاح در جهت کارانشااتی پروژه تاپی، در یکی از جلسات وسیع کشور ترکمنستان روی دست گرفته شد.

بخش افغانستان پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکمنستان، افغانستان،پاکستان و هندوستان" تاپی" در تاریخ 21 فبروری سال روان آغاز خواهدشد

 براساس گذارش داده شده از رسانه های محلی، مراسم تهداب خط لوله انرژی مربوط به هرسه کشور ترکمنستان- افغانستان-پاکستان در همان روز راه اندازی خواهد شد.

قربان قلی بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان اظهارداشت که، کشور برعلاوه راه اندازی پروژه خط لوله تاپی، به ویژه درزمینه های انرژی، تیلی کمونیکیشن، ترانسپورت و خبررسانی نیز آماده راه اندازی پروژه های با اهمیتی بوده است.

همچنان بیردی محمدوف تصریح کرد: " کارراه اندازی و اکمال پروژه خط لوله "تاپی" در تاریخ 23 ماه فبروری که میخواهیم از این طریق گاز ترکمنستان را به سایر کشورهای آسیایی همراه با کشورهاییکه با هم مساعی مشترک را به پیش میبریم برسانیم، در تاریخ کشور بیطرف و آزادمان با خط زرین درج خوهد شد."اخبار مربوطه