دولت افغانستان از رشد جمعیت آنکشورابرازنگرانی میکند

وزیر صحت عامه افغانستان ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش سطح ولادتها در این کشور اعلام کرد زنان ما بطور متوسط 6 طفل به دنیا می اوردند

دولت افغانستان از رشد جمعیت آنکشورابرازنگرانی میکند

 

وزیر صحت عامه افغانستان ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش سطح ولادتها در این کشور اعلام کرد زنان ما بطور متوسط 6 طفل به دنیا می اوردند. 

"فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی در کابل، با بیان اینکه بیشترین سطح ولادتها در افغانستان وجود دارد، گفت: زنان کشور ما بطور اوسط 6 طفل به دنیا می اورند.

فیروز با بیان اینکه سطح بالای تولید نسل در افغانستان باعث افزایش جمعیت این کشور شده است، تصریح کرد:

"جمیعت ما همه ساله بطور اوسط 2.3 فیصد رشد می کند. با ادامه یی این حال جمعیت افغانستان در 24 سال آینده دوبرابر گردیده و به 60 میلیون  تن خواهد رسید.

رشد جمعیت افغانستان با توجه به مشکلات اقتصادی و صحت عامه و غیره احتیاجات اساسی نگران کننده است. بالا رفتن سطح  تولید نسل باعث افزایش مرگ و میر مادران می شود. لازم است تا سطح ولادتها کاهش یابد".اخبار مربوطه