لوی درستیز وارد مالستان میشود و نیروی تازه نفس راهی جاغوری خواهدگردید

جنرال شریف یفتلی دررآس قوتهای نظامی، جهت بررسی دقیق ومهارجنگ قراراست در اسرع وقت کابل را به قصد مالستان و جاغوری ترک کند

لوی درستیز وارد مالستان میشود و نیروی تازه نفس راهی جاغوری خواهدگردید

نیروهای تازه نفس جنگی که شامل قطعات کوماندو، واکنش و بخشهای از فرقه 111 کابل میشوند برای مهار جنگ در ولایت غزنی، اینک پس از دستور ریس جمهورغنی راهی غزنی میشوند.

حملات هوایی که بنابر نامساعد بودن هوا توقف گردیده بود اینک جیتهای جنگی به حملات شان در غزنی و جاغوری آغاز نموده، با هماهنگی نیروهای زمینی تازه نفس قرار است از چندین استقامت به سرکوب دشمن وارد کنند.

همچنان تصمیم گرفته شد تا جنرال شریف یفتلی در رآس قوت های نظامی، جهت ارزیابی، بررسی دقیق و مهار جنگ قرار است در اسرع وقت کابل را به قصد مالستان و جاغوری ترک نماید.

اکنون جنگ در ساحات انگور بازار مهاررسیده و دشمن در حدود 117 کشته دارد که اجساد شان در میدان های نبرد باقی مانده است.

قابل ذکر است که در جریان این جنگهای خانمان سوز، در حدود 30 تن از نیروهای امنیتی که شامل نیروهای کوماندو و نیز مردمان ملکی بیگناه کشته ومجروح شده، از خانه و کاشانه شان مجبور به فرار گردیده اند.اخبار مربوطه